Prenos podjetja na novega prevzemnika končno urejen?

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.11.2012

Zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 57/2012) urejajo tudi prenos podjetja na podjetnika prevzemnika, vendar pa še vedno ne odgovarjajo na vsa vprašanja prenosa dejavnosti podjetnikov, ki se porajajo v praksi.Novi 72.a člen ZGD-1 namreč določa, da lahko podjetnik že za časa življenja prenese podjetje na zakonskega partnerja, družinskega člana ali sorodnika in s tem prenese pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem na podjetnika prevzemnika. Tako podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
 
Za prenos podjetja na podjetnika prevzemnika morata podjetnik in podjetnik prevzemnik skleniti pogodbo v obliki notarskega zapisa, ki zajema:
·    firmo in sedež podjetnika,
·    morebitno izrecno soglasje glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika,
·    izjavo o prenosu podjetja in
·    vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja, pri čemer se je mogoče sklicevati na listine, kot so letna bilanca stanja, vmesna bilanca stanja ali ustrezen računovodski izkaz, če je na podlagi njihove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je predmet prenosa. Vendar pa predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.
 
Tri mesece pred prenosom podjetja je treba izdelati računovodske izkaze
 
Pri tem zakonske določbe tudi tu določajo dan obračuna prenosa podjetja na bilančni presečni dan, po stanju na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja, kot jih določa 68. člen ZGD-1. To pa pomeni, da mora podjetnik izdelati računovodske izkaze v skladu z računovodskimi standardi najpozneje tri mesece pred predvidenim prenosom podjetja in tudi na dan prenosa podjetja, ki je bilančni presečni dan. Pri tem je pri vrednotenju postavk potrebno uporabiti temeljna računovodska načela, kot so konsistentnost, previdnost in poštenost, pri čemer se morajo postavke začetne bilance stanja ujemati z vmesno bilanco in bilanco prejšnjega poslovnega leta. V tem delu se način in obračun prenosa podjetja ne razlikujeta od prevzema, razčlenitve ali oddelitve dela podjetja na novega prevzemnika ipd., kot jih za omenjene elemente preoblikovanja gospodarske družbe opredeljuje ZGD-1.
 
Še vedno velja, da mora podjetnik v skladu z določbami 75. člena ZGD-1 tri mesece pred prenehanjem dejavnosti obvestiti poslovne partnerje o prenehanju dejavnosti oziroma prenosu dejavnosti na novega podjetnika prevzemnika. Način obvestila ni predpisan, zakon pa napotuje, da mora obvestilo zajemati tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti, obvestilo pa je lahko pisno, v sredstvih javnega obveščanja in v poslovnih prostorih.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *