Pri katerih gradbenih posegih potrebujete gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo

Avtor: | Objava: 10.01.2003Zakon o graditvi objektovdoloča pogoje za graditev vseh vrst objektov, določa bistvene zahteve glede lastnosti objektov ter predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je predpogoj za:
- začetek gradnje novega objekta,
- rekonstrukcijo objekta,
- nadomestno gradnjo in
- odstranitev objekta.

Investitor lahko na lastno odgovornost začne z gradnjo tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja.

Gradbeno dovoljenje ni potrebno za postavitev enostavnega objekta, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom.

Gradbeno dovoljenje in lokacijska informacija nista potrebna za izvedbo zaključnih del v poslovnih prostorih, ki se nahajajo v novozgrajeni stavbi, za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in so zato določeni deli te stavbe že v uporabi, če se s takšnimi deli ne posega v skupne prostore ali spreminja zunanji izgled takšne stavbe.

Tudi postavitev urbane opreme se lahko začne brez pridobitve lokacijske informacije, če s tem soglaša lastnik javne površine.

Prekrški pravnih in fizičnih oseb, ki jih v zvezi z graditvijo objektov določajo kazenske določbe tega dela zakona, zastarajo v dveh letih. Za različne vrste prekrškov pa so predvidene denarne kazni od 30.000 SIT do 30,000.000 SIT

VELJAVNOST:
Od 1.1.2003, razen določb tretjega odstavka 125. člena, petega odstavka 126. člena in 232. člena tega zakona, ki začnejo veljati z dnem pridobitve polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji

PRAVNI VIR:
Zakon o graditvi objektov
(UL RS 110/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *