Pri terjatvah, ki zastarajo v enem letu, začne zastaralni rok teči kasneje

Avtor: | Objava: 26.10.2004Podjetje ima odprte terjatve, ki pa imajo različne zastaralne roke. Za nekatere izmed njih zakonodaja predvideva enoletni zastaralni rok. Kdaj dejansko zastara taka terjatev, ki ima uraden zastaralni rok eno leto? 

Obligacijski zakonik določa, katere so terjatve, ki zastarajo v enem letu:
  1. terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage, če je bila dobava oziroma storitev izvršena za potrebe gospodinjstva;
  2. terjatve radijske in televizijske postaje za sprejem programov;
  3. terjatve pošte, telegrafa in telefona za uporabo telefonov in poštnih predalov, kot tudi druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih;
  4. terjatve za naročnino na občasne publikacije, šteto od takrat, ko je iztekel čas, za katerega je bila publikacija naročena;
  5. terjatev za storitve zagotavljanja dostopa do medmrežja, za storitve zagotavljanja uporabe elektronske pošte in elektronskih poštnih predalov, za storitve vzdrževanja spletnih strani in za storitve, povezane z dostopom do kabelskih in satelitskih radijskih in televizijskih programov, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih;
  6. terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih.

Razlika med terjatvami, ki imajo enoleten in terjatvami, ki imajo daljši zastaralni rok je v tem, kdaj začne teči zastaralni rok. Praviloma začne zastaralni rok teči prvi dan po dnevu, ko ima upnik pravico terjati izpolnitev obveznosti. V primeru terjatev, za katere je določen enoletni zastaralni rok, pa začne zastaranje teči šele po poteku leta, v katerem je terjatev nastala

Primer: Če terjatev zapade v plačilo 1.2.2004, zastaralni rok ne bo pričel teči s tem datumom oz. prvim naslednjim dnem, pač pa šele s potekom tega (koledarskega) leta – torej bo rok pričel teči šele s 1.1.2005.  

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *