Pridobitev koncesije za opravljanje dejavnosti ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

Avtor: | Objava: 10.03.2002Vlada RS bo enemu ali več koncesionarjem podelila koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, v obsegu in pod pogoji, kot to določa uredba.

Pridobitev koncesije je še posebej pomembna za tiste pravne in fizične osebe, ki opravljajo naslednje storitve javne službe:
- prevzemanje izrabljenih motornih vozil, ki jih oddajajo izvajalcu javne službe uporabniki storitev javne službe,
- zbiranje, razvrščanje, skladiščenje izrabljenih motornih vozil ter odpadkov, ki so sestavni deli motornih vozil,
- obdelava izrabljenih motornih vozil pred drobljenjem,
- oddaja v ponovno uporabo, recikliranje, drobljenje ali odstranjevanje sestavnih delov izrabljenih motornih vozil.

Za posamezne koncesionarje se določijo območja izvajanja javne službe tako, da na tem istem območju to javno službo izvaja le en koncesionar.
 
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- razpolagati mora z ustrezno izobraženimi kadri,
- razpolagati mora z materialnimi viri (tehnična oprema, vozila, stroji, nepremičnine idr.),
- imeti mora objekte ali naprave za prevzem in obdelavo izrabljenih motornih vozil,
- posedovati mora uporabno dovoljenje za demontažno delavnico izrabljenih motornih vozil,
- podati mora opis in navesti lokacijo prevzemnih mest in centra za obdelavo ter predložiti dokazilo o pravici do uporabe zmogljivosti za postopke nadaljnje obdelave izrabljenih motornih vozil iz 9. člena te uredbe, vsaj za čas trajanja koncesije,
- predložiti mora dovoljenja, izdana na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki,
- zagotavljati mora podatke po predpisih na področju ravnanja z odpadki ter jih na predpisan način sporočati ministrstvu, pristojnemu za okolje.

Pri izbiri koncesionarjev Vlada upošteva tudi naslednja merila:
1. ponudbena cena (neto cena v SIT brez DDV) za storitve javne službe, preračunana na enoto mase prevzetih izrabljenih motornih vozil (SIT/kg),
2. stopnja preseganja povprečnih odstotkov ponovne uporabe, predelave in recikliranja,
3. zmogljivost obdelave izrabljenih motornih vozil oziroma velikost območja koncesije, na katerem je ponudnik sposoben izvajati storitve javne službe,
4. število prevzemnih mest,
5. reference ponudnika za prevzemanje motornih vozil in za zagotavljanje obdelave,
6. podatki o razstavljanju za izrabljena motorna vozila, s katerimi razpolaga,
7. delo z javnostmi - obveščanje uporabnikov o izvajanju storitev javne službe,
8. logistična rešitev prevoza prevzetih izrabljenih motornih vozil od prevzemnih mest do centra za obdelavo,
9. čas vzpostavitve javne službe,
10. tehnična opremljenost,
11. kadrovska zasedba, ki zagotavlja ustrezno izvajanje javne službe,
12. opis, izdelava obratne dokumentacije,
13. komisijski ogled lokacij ponudnika, opis tehnološkega postopka in
14. izdelanost aplikativne programske opreme.
 
Koncesija se podeli za dobo petih let. Koncesija se lahko tudi podaljša.

VELJAVNOST:
Od 8.3.2003.
 
PRAVNI VIR:
Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (UL RS 18/2003)
Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS 32/93, 30/98)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *