Pridobitev soglasja za priključitev na elektroenergetsko omrežje

Avtor: | Objava: 10.12.2002Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije določa pogoje za priključitev uporabnikov na omrežje, postopek pridobitve soglasja in priključitve na omrežje, stroške priključitve, obveznosti in odgovornosti dobaviteljev električne energije, pogoje merjenja dobavljene električne energije, in nekatere pogoje za uveljavitev pravice do odškodnine.

Soglasje upravljalca elektroenergetskega omrežja morajo pridobiti vsi novi odjemalci, ki želijo priključiti svoje objekte na elektroenergetsko omrežje.

Novo soglasje za priključitev je potrebno pridobiti tudi takrat, ko gre za:
- spremembo priključne moči,
- spremembo ali rekonstrukcijo priključka,
- spremembo tehničnih karakteristik naprav uporabnika,
- priključitev dodatnih naprav,
- spremembo odjemne skupine pri tarifnih odjemalcih,
- združevanje več odjemnih mest v eno odjemno mesto,
- delitev odjemnega mesta in
- spremembo namena odjema električne energije.

Odločba, s katero upravljalec izda novo soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev.

Imetnik soglasja mora v dveh letih izpolniti vse zahteve iz izdanega soglasja za priključitev, ki so potrebne za priključitev, sicer soglasje preneha veljati, kar se v soglasju tudi navede.

Po dokončnosti soglasja za priključitev, vendar še pred priključitvijo, skleneta imetnik soglasja in izvajalec prenosa oziroma izvajalec distribucije pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.

VELJAVNOST:
Veljati začne 29.12.2002, uporablja pa se od 1.3.2003

PRAVNI VIR:
Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije
(UL RS 117/2002)
Energetski zakon (UL RS 79/99, 8/2000 in 52/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *