Pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma

Avtor: | Objava: 13.09.2004Vse, ki ste zainteresirani za delo v turizmu, seznanjamo z nekaterimi določbami Pravilnika o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.  

Pravilnik ureja tako postopek pridobitve, kot tudi postopek izgube statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma in vsebino evidence pravnih oseb, ki so že pridobile ta status.  

Pravna oseba, ki želi pridobiti status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, mora na ministrstvo, pristojno za turizem vložiti vlogo, ki mora vsebovati zahtevek za pridobitev statusa na nacionalni ravni ali v okviru turističnega območja.   
 
K vlogi za pridobitev statusa na nacionalni ravni, je potrebno priložiti:
- odločbo o registraciji društva ali izpisek iz ustreznega registra,
- ustanovitveni ali temeljni akt,
- poslovno poročilo ali poročilo o delu pravne osebe za zadnji dve koledarski leti,
- poslovni načrt ali program dela za tekoče leto,
- program delovanja in reference. 

K vlogi za pridobitev statusa v okviru turističnega društva je poleg navedenih listin, potrebno priložiti še soglasje občin v okviru tega turističnega območja. 

Popolno vlogo obravnava komisija, minister pa na podlagi njenega mnenja v roku 30 dni status podeli ali vlogo zavrne.  
 
Pravna oseba mora o vseh spremembah v zvezi s statusom obveščati pristojno ministrstvo. 

Pravna oseba, ki želi status podaljšati, mora najmanj šest mesecev pred iztekom petletnega roka veljavnosti statusa pri ministrstvu vložiti vlogo za podaljšanje statusa. 

Pravni osebi, ki je prenehala delovati, ali pa ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev statusa, minister z odločbo po uradni dolžnosti odvzame status. 
 
Ministrstvo ločeno vodi evidenco oseb, ki so status pridobile na nacionalni ravni, v okviru turističnega društva in za osebe, ki so pridobile status v okviru turističnega območja in so jih ustanovile ali soustanovile občine.  
 
Vsi evidentirani podatki so javni.  
 
VELJAVNOST:
Od 31.8.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma (UL RS 97/2004)
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (UL RS 2/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *