Pridobitev uvoznega dovoljenja za tekstilne izdelke iz Srbije in Črne Gore ter Severne Koreje po vstopu Slovenije v EU

Avtor: | Objava: 19.01.2004Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih tekstilnih izdelkov s poreklom iz Srbije in Črne Gore ter Severne Koreje po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost ureja postopek pridobitve uvoznega dovoljenja po 1. maju 2004. 

Uvoz teh tekstilnih izdelkov iz omenjenih držav bo mogoč le na podlagi uvoznega dovoljenja in v okviru kvot, kot so določene v prilogah k tej uredbi. 

Uvozniki, ki bi želeli pridobiti dovoljenje za uvoz tekstilnih izdelkov iz omenjenih držav, morajo za to vložiti zahtevek. Dovoljenje za uvoz pa lahko pridobijo tudi tisti uvozniki, ki dokažejo, da so v letu 2003 uvozili ustrezno količino tekstilnega blaga iz omenjenih držav v Slovenijo.  

Zahtevke za izdajo uvoznega dovoljenja uvozniki vložijo na obrazcu, ki je sestavni del te uredbe, dostopen pa je tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo: http://www.mg-rs.si.  

Zahtevku za uvozno dovoljenje je potrebno priložiti dokaz o obstoju pogodbe glede dobave blaga, za uvoz katerega se vlaga zahtevek. Zahtevek je 'uradno' vložen, ko Ministrstvo za gospodarstvo prejme popoln, podpisan in žigosan zahtevek. 

Za uvoz posamezne kategorije izdelkov iz ene države je potrebno vložiti samostojen zahtevek. Posamezen uvoznik lahko vloži le en zahtevek za vsako kategorijo izdelkov s poreklom iz ene od omenjenih držav.
 

Ministrstvo za gospodarstvo bo zahtevke za uvozna dovoljenja od 5. januarja 2004 posredovalo Evropski komisiji. Slednja bo kvote delila na podlagi kronološkega vrstnega reda prispetja zahtevkov

Ministrstvo za gospodarstvo bo uvozno dovoljenje izdalo do 1. maja 2004, pod pogojem odobritve količine s strani Evropske komisije in do višine odobrene količine. 
 
VELJAVNOST:
Od 25.12.2003. 
 
PRAVNI VIR:
Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih tekstilnih izdelkov s poreklom iz Srbije in Črne Gore ali Severne Koreje po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost (UL RS 131/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *