Pritožba na ravnanje pooblaščenih uradnih oseb carinske službe

Avtor: | Objava: 09.05.2005Pri opravljanju gospodarske dejavnosti, se nad vami kot fizično ali pravno osebo izvaja ena od oblik nadzora carinskih oz. inšpekcijskih nadzorov (carinski nadzor, carinska kontrola, trošarinski nadzor, trošarinska kontrola, inšpekcijski nadzor, carinska preiskava).  

Pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s carinsko službo vam je pooblaščeni organ carinske službe (carinik, inšpektor ali izterjevalec; v nadaljevanju javni uslužbenec), protipravno kratil vaše pravice ali svoboščine. Ali in kako ter komu se lahko v tem primeru pritožite? 

Zakon o carinski službi daje posamezniku, ki meni, da so bile z ravnanjem pooblaščenih uradnih oseb kršene njegove pravice ali svoboščine, možnost, da se v roku 30 dni od trenutka, ko je izvedel za kršitev, pritoži na Generalni carinski urad.

Natančnejši postopek reševanja tovrstnih pritožb ureja Pravilnik o reševanju pritožb v carinski službi. Za vsa vprašanja, ki konkretno niso urejena s tem Pravilnikom, pa se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. 

Pritožnik ima tako možnost, da vloži pritožbo na katerikoli enoti carinske službe. Pritožbo lahko vloži:
pisno,
ustno - v primeru ustno podane pritožbe se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pritožnik in tisti, ki je vlogo sprejel, pri čemer se pritožniku izroči izvod zapisnika, ali
v elektronski obliki - če je pritožba oddana v elektronski obliki, mora biti varno elektronsko podpisana, podpis pa overjen s kvalificiranim potrdilom.  

Obvezne sestavine pritožbe so:
- ime in priimek ter naslov pritožnika,
- kraj, čas in opis dejanj ali opustitve dejanja, zaradi česar pritožnik meni, da so mu bile kratene pravice in svoboščine,
- datum vložitve ter
- podpis pritožnika. 

Na pritožnikovo zahtevo mora javni uslužbenec, pri katerem je bila vloga vložena, izdati potrdilo o vloženi pritožbi. 

Pritožbo obravnava tričlanska komisija, ki je imenovana s strani generalnega direktorja Carinske uprave Republike Slovenije po prejemu pritožbe. Zaradi načela nepristranskosti je pomembno, da član komisije ne more biti javni uslužbenec tistega carinskega urada, iz katerega prihaja javni uslužbenec, zoper katerega je bila vložena pritožba.  

Komisija formalno in vsebinsko preveri popolnost oziroma utemeljenost pritožbe. Če komisija ugotovi pomanjkljivosti v pritožbi, zahteva od vložnika, da v roku 8 dni vlogo dopolni oziroma odpravi pomanjkljivosti. Če pritožnik v danem roku ne opravi zahtevanih dejanj, se šteje, da je od pritožbe odstopil. 

Komisija lahko izvede vse potrebne ukrepe, ki so potrebni za ugotovitev dejanskega stanja
:
- razgovor z javnim uslužbencem, pritožnikom, pričami;
- soočenje javnega uslužbenca in pritožnika, ....  

Predsednik komisije lahko na predlog pritožnika oziroma javnega uslužbenca ali če je potrebno za razjasnitev dejanskega stanja, skliče sejo, ki ni javna in na katero se poleg pritožnika in javnega uslužbenca povabi tudi druge osebe oziroma strokovnjake, ki pripomorejo k razjasnitvi zadeve. 

Predsednik komisije pripravi predlog končnega odgovora pritožniku, do katerega so se, na podlagi ugotovljenih dejstev, okoliščin in dokazov v postopku, dolžni opredeliti vsi člani komisije. Zoper to odločitev ni pritožbe (odločitev je dokončna). 

Stroške, ki pritožniku nastanejo s sestavo pritožbe, prihodom na sejo, stroški za priče, ki jih je predlagal, ..., nosi pritožnik sam. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o reševanju pritožb v carinski službi
(UL RS 40/2995)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *