Pritožba zoper sklep organa v upravnem postopku preko nepooblaščenega zastopnika

Avtor: | Objava: 15.03.2005Zoper vas se vodi upravni postopek. V obdobju, ko upravni organ izda sklep o zadevi, ki se je vodila po upravnem postopku, ste dlje časa odsotni. Zoper sklep je možna pritožba, vi ste dlje časa v tujini, nikogar pa niste pooblastili za zastopanje v zadevi. Ali lahko kljub temu namesto vas kdo drug vloži pritožbo? 

Organ ob prejemu pritožbe zoper njegov sklep v upravnem postopku najprej preveri ali so podani formalni pogoji za vsebinsko odločanje o pritožbi in sicer glede dovoljenosti, pravočasnosti in legitimacije pritožnika do pritožbe. 
 
Stranka v upravnem postopku lahko določi pooblaščenca, ki jo zastopa v postopku, razen v tistih primerih, ko mora sama dajati izjave. Pooblastilo se lahko da pisno ali ustno na zapisnik. 
 
Zakon o splošnem upravnem postopku pa predvideva primere, ko organ, ki vodi postopek ali opravlja posamezna dejanja v postopku, izjemoma dovoli, da opravi posamezna dejanja v imenu stranke kot njen pooblaščenec brez pooblastila:
- član njene družine ali gospodinjstva,
- oseba, ki je pri njej zaposlena ali pa
- kdo drug, če ga pozna in ne dvomi o obstoju in obsegu pooblastila.  

Uradna oseba lahko dejanja take osebe dovoli, vendar ji naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ter poleg tega v določenih primerih izkaže še odobritev že opravljenih dejanj.
 

Do predložitve pooblastila organ ne sme izdati odločbe, če je taka oseba vložila zahtevo, pritožbo ali izredno pravno sredstvo. Če posameznik pooblastila ne predloži v roku, ki mu ga je določil organ, se opravljena dejanja ne upoštevajo.  

V primerih, ko pooblastilo ni bilo naknadno predloženo, vložena pa je bila vloga, pritožba ali izredno pravno sredstvo, organ takšno vlogo, pritožbo oziroma izredno pravno sredstvo zavrže, razen v tistih zadevah, ko je organ dolžan nadaljevati postopek po uradni dolžnosti. 

PRAVNI VIR:
Zakon o splošnem upravnem postopku
(UL RS 80/99, 7072000, 52/2002, 73/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *