Prodaja kmetijskega zemljišča

Avtor: | Objava: 19.03.2004



Lastniki kmetijskih zemljišč in interesenti za nakup kmetijskih zemljišč ste pri izvedbi prodaje oz. nakupa kmetijskih zemljišč omejeni z zelo natančnim postopkom. Zakonodaja posebej ščiti kmetijska zemljišča, zato predpisuje poseben postopek, ki ga je treba pri prodaji kmetijskih zemljišč upoštevati. Kako morate ravnati, da bo postopek prodaje kmetijskega zemljišča pravilno izveden? 

1. Prodajalec mora ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča v treh izvodih izročiti upravni enoti, na območju katere leži zemljišče. Če zemljišče leži na območju več upravnih enot, mora ponudbo izročiti vsaki od njih. V ponudbi je treba navesti podatke o prodajalcu, podatke o zemljišču, ceno zemljišča in morebitne druge prodajne pogoje. 

2. Upravna enota bo ponudbo izobesila na oglasni deski ter jo objavila na elektronskem portalu, poslala pa jo bo tudi občini in krajevnim uradom

3. Zainteresirani kupci lahko ponudbo sprejmejo v 30 dneh tako, da prodajalcu in upravni enoti podajo pisno izjavo o sprejemu ponudbe. 

4. Zakon določa, da imajo pri nakupu kmetijskih zemljišč prednostno pravico naslednji upravičenci, po navedenem vrstnem redu:
- solastnik,
- kmet mejaš,
- zakupnik zemljišča, ki se prodaja,
- drug kmet,
- kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik, ki zemljišče potrebuje za opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti,
- Republika Slovenija. 

5. Če nihče od njih ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec sklene pogodbo z vsakomer, ki je pravilno in pravočasno sprejel objavljeno ponudbo.  

6. Po sklenitvi posla je potrebno o tem obvestiti upravno enoto, ki mora posel odobriti oz. izdati potrdilo, da odobritev ni potrebna. 

7. Šele na podlagi odobritve oz potrdila, da odobritev ni potrebna, bo pogodbo overil notar. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o kmetijskih zemljiščih
(UL RS 55/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *