Prodaja nepremičnine na območju, pomembnem za obrambo države

Avtor: | Objava: 10.01.2005Ste lastnik nepremičnine, ki leži npr. v neposredni bližini vojašnice ali na drugem območju, ki je pomemben za obrambne namene države, in jo želite prodati. Ali obstajajo za promet s nepremičninami, lociranimi na omenjenem območju, kakšne posebne omejitve? 

V katastrskih občinah, v katerih se nahajajo strateško pomembni objekti (npr. vojašnice, radarski položaji, skladišča orožja, vojaške letalske baze, pomožna letališča, …), je potrebno pred prodajo nepremičnine preveriti, ali je za sklenitev pravnega posla potrebno pridobiti predhodno soglasje Ministrstva za obrambo.  

Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje namreč določa, da je potrebno pri prometu z zemljišči, ki so v prostorskih aktih opredeljena kot kmetijska zemljišča, gozdovi ali pa kot območja, namenjena za poselitev, predhodno pridobiti soglasje ministrstva. Hkrati je v uredbi naveden tudi seznam katastrskih občin, v katerih je potrebno za promet z nepremičninami pridobiti soglasje.  

Soglasja pa ni potrebno pridobivati v naslednjih primerih:
- če gre za pravni posel z gradbeno parcelo, na kateri je že zgrajen objekt;
- če država že uveljavlja predkupno pravico na nepremičnini na podlagi drugega zakona (npr. Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o ohranjanju narave). 

Soglasje pridobite tako, da pri pristojni Upravi za obrambo na posebnem obrazcu vložite prošnjo za izdajo soglasja, prošnji pa je potrebno priložiti:
- lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami ter
- kopijo osebnega dokumenta kupca.  

Glede na splošne roke za izdajo odločb v upravnem postopku ima upravni organ za izdajo soglasja na voljo 30 dni. Ta rok lahko v pravnem prometu pomeni veliko oviro za promet z nepremičnino, saj kupci pogosto niso pripravljeni čakati toliko časa na pridobitev vseh potrebnih dokumentov za sklenitev pravnega posla. Zato je potrebno pred prodajo oz. nakupom nepremičnine vedno preveriti, ali nepremičnina leži v kateri od katastrskih občin, ki jih določa zgoraj navedena uredba. 

PRAVNI VIR:
Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
(UL RS 7/99, 67/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *