Program usposabljanja za učitelja avtošole, učitelja varnosti cestnega prometa in strokovnega vodje avtošole

Avtor: | Objava: 12.12.2005Podjetnike, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo avtošol, seznanjamo s Pravilnikom o programu usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodjo avtošole.  

Zakon o varnosti cestnega prometa nalaga ministru pristojnemu za notranje zadeve, da natančneje določi program usposabljanja za učitelja vožnje, program usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in program usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole.  

Pravilnik natančneje določa:
- cilje, trajanje in vsebino programa za učitelja vožnje, učitelja o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodjo avtošole;
- obvezne načine preverjanja in ocenjevanje znanja in usposobljenosti ter
- pogoje za vključitev in dokončanje programa usposabljanja, za katerega se posamezen udeleženec usposablja. 

Programi usposabljanja so podrobneje opredeljeni v prilogah k pravilniku. 
 
Cilj posameznega programa usposabljanja je prilagojen namenu, za katerega se udeleženec usposablja. 

Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa naj bi se:
- seznanil z zakonodajo in drugimi predpisi s področja cestnega prometa v tolikšni meri, da bo razumel cestno-prometne predpise kot bistveni element za varnost cestnega prometa;
- pridobil osnovna spoznanja o teoriji poučevanja;
- spoznal osnove in zakonitosti človekove duševnosti ter značilnosti vedenja različnih socialnih skupin (poudarek na udeležencih v cestnem prometu);
- usposobil za pravilno uporabo sodobnih načinov posredovanja znanja kandidatom za voznike motornih vozil;
- pridobil osnovna tehniška spoznanja o zgradbi cestnih motornih vozil, delovanju njihovih bistvenih funkcionalnih delov ter vzdrževanju vozil in
- spoznal druge pomembne elemente, ki praviloma vplivajo na varnost v cestnem prometu (stanje cest, človeški faktor, neugodne prometne situacije, vpliv vremenskih razmer na promet). 

Učitelj vožnje naj bi:
- spoznal in pri svojem delu znal učinkovito uporabljati oziroma upoštevati posamezne določbe s področja cestno-prometne zakonodaje in ustreznih podzakonskih predpisov;
- se usposobil, da bo kandidate za voznike motornih vozil navajal na dosledno ravnanje v skladu s cestno-prometnimi predpisi in etičnimi načeli varne vožnje;
- spoznal in se zavedal trenutnih prometno-varnostnih razmer v Republiki Sloveniji;
- obvladal strokovno izrazoslovje na področju cestnega prometa;
- spoznal delovanje različnih motornih vozil in funkcije posameznih delov do take mere, da bo svoja spoznanja sposoben prenašati na kandidate;
- znal kandidatom za voznike motornih vozil pojasniti posamezne situacije, ki terjajo primerno ukrepanje (odprava napake) oziroma skrb za vzdrževanje vozil;
- znal, če bi bilo potrebno, odpraviti manjše tehnične napake oziroma okvare na vozilu;
- zelo dobro obvladal vožnjo motornega vozila tiste kategorije, za katero želi postati učitelj;
- seznanil s pomembnejšimi ratificiranimi mednarodnimi konvencijami na področju cestnega prometa in specifičnimi prometnimi predpisi v državah članicah Evropske unije;
- obvladal temeljna spoznanja s področja pedagogike, andragogike, didaktike, metodike poučevanja in psihologije;
- dobro obvladal pisno in ustno komuniciranje v slovenskem jeziku in
- se usposobil za pravilno vodenje evidenc in dokumentacije, ki jo zahteva delo učitelja oziroma dejavnost avtošole. 

Strokovni vodja avtošole naj bi:
- se seznanil in usposobil za opravljanje del in nalog strokovnega vodje avtošole kot strokovnega vodje učiteljem vožnje in učiteljem predpisov;
- se spoznal in usposobil za dela in naloge menedžerja v avtošoli kot gospodarski družbi (ne glede na njeno pravno organiziranost);
- se naučil opravljati svoje delo skladno z zakonskimi določbami s področja avtošol in drugimi izvršilnimi predpisi;
- osvojil temeljna znanja iz ekonomike poslovanja v avtošoli;
- znal razvijati dejavnost avtošol v smislu povečevanja kakovosti njenih storitev;
- se usposobil za trženje storitev za potrebe avtošole;
- razumel pomen komunikacije in dobrih medčloveških odnosov v procesu usposabljanja kandidatov za voznike in
- spoznal pomen korektnih in etičnih odnosov med konkurenti znotraj dejavnosti avtošol. 

Posamezen udeleženec po koncu usposabljanja pridobi ustrezno potrdilo o uspešno končanem programu usposabljanja, ki ga izda organizacija, ki jo minister pooblasti za izvajanje programov usposabljanja in sicer na obrazcu, ki je sestavni del pravilnika. 

Pravilnik razveljavlja vse do sedaj veljavne predpise s tega področja. 

Kandidati, ki se usposabljajo po aktualnih predpisih, bodo usposabljanje tudi končali v skladu z njimi, vendar morajo usposabljanje končati najkasneje v enem letu po uveljavitvi novega pravilnika. 
 
Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 1.5.2006. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o programu usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodjo avtošole
(UL RS 102/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *