Promet z rekreacijskimi plovili

Avtor: | Objava: 30.05.2005Vse, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in trgovanjem z rekreacijskimi plovili, seznanjamo s Pravilnikom o rekreacijskih plovilih.

Pravilnik določa zahteve, ki jih je treba upoštevati pred dajanjem rekreacijskih plovil na trg ter bistvene zahteve glede varnosti, zdravja in varstva okolja oziroma potrošnikov

Pravilnik se uporablja v zvezi z: 

1. načrtovanjem in izdelavo
za:
- rekreacijska plovila in delno zgrajene čolne;
- osebna plovila;
- samostojne in vgrajene sestavne dele iz Priloge II pravilnika, kadar se dajejo na trg Evropske skupnosti samostojno ali so namenjeni za vgradnjo; 

2. emisijami izpušnih plinov
za:
- pogonske motorje, ki so nameščeni ali posebej namenjeni namestitvi na ali v rekreacijska in osebna plovila;
- pogonske motorje, nameščene na ali v ta plovila, ki so predmet znatnega preoblikovanja motorja; 

3. emisijami hrupa za:
- rekreacijska plovila s krmnimi motorji brez vgrajenega izpuha in rekreacijska plovila z notranjimi pogonskimi motorji;
- rekreacijska plovila s krmnimi motorji brez vgrajenega izpuha in z notranjimi pogonskimi motorji, ki so v postopku znatnega preoblikovanja plovila in se nato dajo na trg Evropske skupnosti v petih letih po preoblikovanju;
- osebna plovila;
- izvenkrmne in krmne motorje z vgrajenimi izpuhi, ki so namenjeni namestitvi na rekreacijsko plovilo. 

Za proizvode iz druge alinee 1. točke, 2. točke in 3. točke, se določbe pravilnika uporabljajo samo od prvega dajanja na trg oziroma v uporabo po dnevu začetka veljavnosti pravilnika. 

Izrecno so določene izjeme, za katere se pravilnik ne uporablja. 

Izdelki se lahko dajejo na trg samo ob pogoju, da ob pravilni izdelavi in vzdrževanju ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi, premoženja in okolja
, kar se zagotavlja tako, da izpolnjujejo vse bistvene zahteve glede varnosti zdravja, varstva okolja in potrošnikov, kar natančno določa Priloga I k pravilniku. 

Izdelke je na trg dovoljeno dajati samo ob pogoju, da so označeni z oznako CE
, ki pomeni, da izdelek ustreza vsem zahtevam, ki jih nalaga pravilnik. Oznaka CE mora biti prikazana v vidni, čitljivi in neizbrisni obliki na rekreacijskem oziroma osebnem plovilu, sestavnih delih, njihovi embalaži ter na izvenkrmnih in krmnih motorjih z vgrajenim izpuhom. Oznako mora spremljati tudi identifikacijska številka organa, ki je odgovoren za izvajane postopkov ugotavljanja skladnosti. 

Delno zgrajene čolne je dovoljeno dajati na trg le ob pogoju, da proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik izjavi, da jih bodo dokončali drugi. 

Sestavne dele, ki so določeni v prilogi 4 k Pravilniku je dovoljeno dajati na trg le ob pogoju, da so označeni z oznako CE in imajo izjavo o skladnosti, ki je določena v Prilogi IX k Pravilniku, namenjeni pa so vgradnji v plovilo v skladu z izjavo, ki jo da proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES ali pri uvozu iz tretje države, ki te sestavne dele daje na trg v ES. 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v EU mora, preden da izdelek na trg, zagotoviti vso tehnično dokumentacijo ter jo na zahtevo predložiti tudi pristojnemu organu


Skladnost izdelkov ugotavljajo priglašeni organi, ki jih imenuje Minister za gospodarstvo in sicer po postopku, ki je določen v Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti. Minister za gospodarstvo je dolžan priglašene organe priglasiti Komisiji Evropske Skupnosti ter o tem obvestiti druge države članice ES. 

Vsako plovilo mora biti označeno z identifikacijo plovila, na način, ki ga določa priloga I A Pravilnika, eden od podatkov te identifikacije je tudi koda proizvajalca, ki jo dodeli Ministrstvo za gospodarstvo na podlagi pisne vloge zainteresiranega proizvajalca. 

Nadzor nad izvajanjem Pravnika vrši Tržni inšpektorat RS, k ima pristojnost podati ukrepe:
- umika izdelka iz trga;
- prepoved dajanja na trg ali v uporabo;
- omejitev dajanja na trg ali v uporabo. 

Stopnja ukrepa je odvisna od tega, kako hude so nevarnosti za ogrožanje varnosti in zdravja ljudi, lastnine ali okolja. 

Določeno je prehodno obdobje in sicer se izdelke, ki izpolnjujejo pogoje po prej veljavnih predpisih, daje na trg:
- rekreacijska plovila in delno zgrajene čolne; osebna plovila; samostojne in vgrajene sestavne dele iz Priloge II pravilnika, kadar se dajejo na trg Evropske skupnosti samostojno ali so namenjeni za vgradnjo - do 31. 12. 2005;
- motorje na kompresijski vžig in štiritaktne motorje na prisilni vžig - do 31.12.2005;
- dvotaktne motorje na prisilni vžig - do 31.12.2006. 

VELJAVNOST:
Od 26.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o rekreacijskih plovilih
(UL RS 42/2005)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS 59/99,31/2000, 54/2000, 37/2004)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *