Prost dostop na trg dela

Avtor: | Objava: 09.05.2005Nekatere države članice Evropske unije slovenskim državljanom omejujejo prost dostop na trg dela. Za potrebe urejanja zaposlovanja državljanov teh držav pri nas je sprejet Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela …  

Države članice Evropske unije, ki so s svojo nacionalno zakonodajo slovenskim državljanom omejile prost dostop na svoj trg dela, so: Belgija, Danska, Nemčija, Helenska republika, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska in Finska. 

Pravilnik določa, na kakšen način se ugotavljajo pravice do prostega dostopa na slovenski trg dela državljanom zgoraj omenjenih držav in njihovim družinskim članom.  

Prost dostop na trg dela v Sloveniji imajo tisti državljani zgoraj navedenih držav, ki so:
- 1. maja 2004 imeli delovno dovoljenje z veljavnostjo 12 in več mesecev ali
- so po 1. maju 2004 pridobil pravico do delovnega dovoljenja za 12 in več mesecev. 

Prost dostop na trg dela pri nas imajo tudi družinski člani zgoraj navedenih državljanov in sicer pod naslednjimi pogoji:
- če so zakonito prebivali v Republiki Sloveniji 1. maja 2004, imajo pravico prostega dostopa na trg dela ne glede na svoje državljanstvo od 1. maja 2004 oziroma
- če so v Republiki Sloveniji zakonito prebivali po 1. maju 2004, imajo pravico do prostega dostopa na trg dela ne glede na svoje državljanstvo po 18 mesecih zakonitega bivanja v RS oziroma od 1. maja 2006. 

Kot družinski člani se štejejo zakonec, potomci do 21 leta starosti in potomci, ki so vzdrževani družinski člani. 

Upravičenec do prostega dostopa na trg dela izkazuje svojo pravico s potrdilom, ki ga na njegovo zahtevo brezplačno izda Zavod za zaposlovanje RS
, ki vodi tudi evidenco izdanih potrdil. 
 
Vloga za pridobitev navedenega potrdila se poda na posebnem obrazcu, ki ga pripravi zavod za zaposlovanje, poleg tega pa je potrebno priložiti: 

1. 
upravičenec:
- dokazilo o državljanstvu,
- dokazilo, da zakonito prebiva v RS,
- dokazilo, da ima veljavno delovno dovoljenje, izdano za 12 mesecev ali več ali da izpolnjuje pogoje za izdajo delovnega dovoljenja za čas 12 mesecev ali več; 

2. družinski član – zakonec:
- dokazilo, da je zakonec upravičenca, in sicer overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnikom poročnega lista,
- dokazilo o državljanstvu,
- dokazilo, od kdaj z upravičencem zakonito prebiva v Republiki Sloveniji; 

3. družinski član – potomec:
- dokazilo, da je potomec oziroma vzdrževani potomec upravičenca ali njegovega zakonca, in sicer overjeno fotokopijo ali fotokopijo z izvirnim izpisom iz rojstne knjige,
- dokazilo o državljanstvu,
- dokazilo, od kdaj z upravičencem zakonito prebiva v Republiki Sloveniji. 

Če upravičenec potrdilo izgubi ali če se le to poškoduje, mora pridobiti dvojnik potrdila in sicer pri organu, ki je potrdilo izdal. 

VELJAVNOST:
Od 23.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljanov Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Portugalske republike in Republike Finske ter njihovih družinskih članov
(UL RS 41/2005)
Priloga XIII – poglavja Prosto gibanje oseb Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (UL RS 12/2004)
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (UL RS 66/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *