Ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili

Avtor: | Objava: 12.11.2004Pravilnik o ravnanju z rabljenimi motornimi vozili je uporaben predvsem za proizvajalce motornih vozil, osebe, ki so neposredno vključene v uporabo motornih vozil ali ponovno uporabo sestavnih delov izrabljenih vozil ter za končne uporabnike.

Cilj, katerega ta predpis želi doseči je, da se na podlagi pravil natančno določi načine, ki bodo pripomogli k zmanjšanju količine iz prometa odstranjenih izrabljenih motornih vozil, saj se s tem pripomore k zmanjšanju obremenjevanja okolja, njegovi ohranitvi in izboljšanju, omogočanju trajnostne rabe naravnih virov in večji uporabi obnovljivih virov energije.    

Načini, ki jih ta pravilnik omenja kot najuporabnejše na tem področju so:
- recikliranje,
- ponovna uporaba ali
- obdelava izrabljenih motornih vozil ali njihovih sestavnih delov. 

Ker se varstvo okolja začne že pri sami proizvodnji, pravilnik najprej določa obveznosti, ki jih imajo sami proizvajalci motornih vozil. 

Proizvajalci morajo:
- pri načrtovanju in proizvodnji vozil uporabljati tehnike, ki olajšajo razstavljanje sestavnih delov;
- pri načrtovanju in proizvodnji vozil uporabljati materiale, ki omogočajo razgradnjo, ponovno uporabo in predelavo, zlasti pa recikliranje odpadnih motornih vozil, njihovih sestavnih delov in vgrajenih materialov;
- zagotavljati podatke o razstavljanju motornih vozil za vsak tip motornega vozila, ki ga dajejo v promet;
- sporazumno s proizvajalci materialov in opreme za motorna vozila zagotoviti, da so sestavni deli in materiali v motornih vozilih označeni v skladu s standardi, ki urejajo označevanje sestavnih delov in materialov v motornih vozilih, predvsem tistih, ki so primerni za ponovno uporabo in predelavo;
zagotoviti, da so v promocijskem prospektu, ki ga kot natisnjeno gradivo uporabljajo pri trženju, oglaševanju in promociji motornih vozil v javnosti, objavljeni tudi ustrezni podatki glede upoštevanja okoljevarstvenih predpisov pri izdelavi motornega vozila. 

Prav tako kot proizvajalec, pa ima tudi povzročitelj tovrstnih odpadkov svoje obveznosti:
izrabljeno motorno vozilo mora v celoti oddati na prevzemnem mestu izvajalcu javne službe, njegove sestavne dele pa v centru za obdelavo;
oddajo izrabljenega motornega vozila ali njegovih sestavnih delov mora izvajalcu javne službe plačati, če tako določa predpis, ki ureja tarifo storitev javne službe;
- zagotoviti mora, da se izrabljeno motorno vozilo, ki ga ni mogoče oddati na prevzemnem mestu, odda v centru za obdelavo;
izrabljene sestavne dele motornih vozil je prepovedano prepuščati ali oddajati kot komunalni odpadek izvajalcu občinske javne službe varstva okolja;
- o oddaji izrabljenega motornega vozila povzročitelj odpadkov pridobi od izvajalca javne službe potrdilo o razgradnji motornega vozila, s katerim ta jamči, da je bilo izrabljeno motorno vozilo prevzeto in obdelano v skladu z zahtevami tega pravilnika. 

VELJAVNOST:
Od 19.11.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o ravnanju z rabljenimi motornimi vozili
(UL RS 118/2004)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 12/96, 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *