Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

Avtor: | Objava: 10.01.2003Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delihje pomemben predvsem za investitorje in izvajalce gradbenih del.

Določbe tega pravilnika se nanašajo na odpadke iz skupine odpadkov s klasifikacijsko številko 17 klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

Investitor, ki namerava odstraniti objekt, mora k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, če iz projektne dokumentacije odstranitve objekta sledi, da je površina tlorisa zunanjega oboda objekta večja od 100 m2.

Načrt gospodarjenja mora vsebovati podatke o:
- odstranjevanju nevarnih gradbenih odpadkov pred rušenjem objekta,
- ločenem zbiranju (nevarnih) gradbenih odpadkov na samem gradbišču,
- predelavi gradbenih odpadkov na kraju nastanka,
- ravnanju z (onesnaženim) zemeljskim izkopom,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je treba oddati v predelavo ali odstranjevanje,
- predvidenih načinih predelave in odstranjevanja gradbenih odpadkov.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov, ki mora biti registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti.

Določbe tega pravilnika ne veljajo za zemeljski izkop, če se z zemeljskim izkopom ravna po predpisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

VELJAVNOST:
Od 25.1.2003. Investitorji morajo uskladiti ravnanje z gradbenimi odpadki z določbami tega pravilnika za gradbene odpadke najkasneje do 30. junija 2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(UL RS 3/2003)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *