Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Avtor: | Objava: 20.06.2005Povzročitelje onesnaževanja okolja z odpadno električno in elektronsko (v nadaljevanju: EE) opremo seznanjamo s spremembami pravilnika o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo.  

1. 15. člen Pravilnika o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljevanju: Pravilnik):  

- ureja obveznosti proizvajalca ali pridobitelja odpadne EE opreme v zvezi s predelavo in odstranjevanjem odpadle EE opreme, ki jo je prevzel od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev lokalnih javnih služb in
- določa deleže, ki naj bi jih proizvajalec oziroma pridobitelj dosegel s predelavo, ponovno uporabo in recikliranjem komponent, materialov in snovi za odpadno EE opremo, razvrščeno v razrede EE opreme, kot jih določajo posamezne priloge Pravilnika. 

S spremembami se v 15. člen Pravilnika dodaja:
- da se v deleže predelanih, ponovno uporabljenih in recikliranih komponent, materialov in snovi šteje tudi odpadna EE oprema, ki je predelana, ponovno uporabljena ali reciklirana v državah, ki so članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj oziroma,
- če se odpadke izvaža v države, ki niso podpisnice Sklepa OECD C(92)39 final, se upoštevajo v delež le, če izvoznik posreduje dokazila, da se je predelava, ponovna uporaba ali recikliranje izvajalo v skladu s pravili Pravilnika o ravnanju z odpadno EE opremo. 

2. 32. člen Pravilnika o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo  
Ta člen pravilnika govori o obveznosti izvajalca javne službe glede prevzemanja odpadne EE opreme, ki jo končni uporabniki EE opreme ne morejo oddati distributerju. 

Do sedaj je izvajalec javne službe moral takšno odpadno opremo prevzemati brezplačno od vsakogar, s spremembami pa se določa, da velja obveznost brezplačnega prevzemanje odpadne EE opreme samo za gospodinjstva.  

3. 39. člen Pravilnika o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo  
Ta člen pravilnika govori o tem, da mora obstoječi proizvajalec ali pridobitelj, ki ne namerava prenesti svoje obveznosti, ki mu jih nalaga Pravilnik, na izvajalca javne službe, prijaviti Ministrstvu, za leto 2005 najkasneje do 31. marca 2005:
- proizvodnjo EE opreme na območju Republike Slovenije ali
- namero pridobivanja v drugi državi članici EU ali
- uvoz EE opreme na območje Republike Slovenije. 

S spremembami je podaljšan rok za prijavo obsega dajanja v promet EE opreme na 30. junij 2005

S spremembami se določa, da se Pravilnik začne uporabljati 1. januarja 2006 razen določb, za katere je določeno drugače

Dovoljenje za zbiranje odpadne opreme morata proizvajalec in pridobitelj EE opreme pridobiti najkasneje do 31. decembra 2005. 

Pravilnik je sprejet na podlagi drugega odstavka Zakona o varstvu okolja, ki v 162. členu določa kazni za prekrške zoper zakonske določbe: 

1. Z globo 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
- ravna v nasprotju s prepovedmi, omejitvami ali drugimi pravili ravnanja, določenimi v predpisu iz drugega odstavka 19. člena,
- ravna v nasprotju s pravili ravnanja in drugimi pogoji za ravnanje z odpadki, določenimi v predpisu iz tretjega odstavka 20. člena,
- kot povzročitelj večje nesreče ne izvede vseh predpisanih ukrepov iz 28. člena,
- povzroči začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, pa za to ni pridobila dovoljenja ministrstva ali pristojnega občinskega organa (prvi in drugi odstavek 94. člena),
- ne zagotavlja obratovalnega monitoringa ali ne dovoli vstopa v poslovne ali druge prostore ali ne sporoča podatkov obratovalnega monitoringa ministrstvu ali občini skladno s predpisi (prvi, tretji in peti odstavek 99. člena), ali
- kot izvajalec obratovalnega monitoringa krši pogoje, ki jih predpiše minister (šesti in sedmi odstavek 101. člena). 
 
2. Z globo 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik. 

3. Z globo 450.000 tolarjev se kaznuje za zgoraj navedene prekrške tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

4. Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če stori dejanje iz 1., 2., 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena. 

5. Z globo 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
- kot povzročitelj okoljske nesreče o njej nemudoma ne obvesti organa, pristojnega za obveščanje (prvi odstavek 27. člena),
- nima v delovnem ali pogodbenem razmerju pooblaščenca za varstvo okolja ali njegov pooblaščenec ne izpolnjuje predpisanih pogojev (prvi in četrti odstavek 30. člena),
- ne obvesti ministrstva o imenovanju pooblaščenca za varstvo okolja, spremembah njegovih nalog in pooblastil ali njegovi razrešitvi (peti odstavek 30. člena),
- ne obvesti ministrstva in pristojnega inšpektorata o začetku obratovanja naprave iz 82. člena (prvi odstavek 85. člena),
- ne obvesti ministrstva in izvede spremembo v obratovanju naprave iz 82. člena tega zakona (drugi odstavek 85. člena),
- ne obvesti ministrstva o dokončnem prenehanju obratovanja naprave iz 82. člena tega zakona ali prenehanju upravljavca (tretji odstavek 85. člena),
- kot lastnik ali drug posestnik zemljišča ravna v nasprotju s prvim odstavkom 100. člena,
- ne omogoči izvajalcu gospodarske javne službe dostopa do kurilne naprave, dimnih vodov ali prezračevalnih naprav (drugi odstavek 148. člena), ali
- ne izvrši ali ravna v nasprotju z odrejenimi inšpekcijskimi ukrepi (156. in 157. člen tega zakona). 

6. Z globo 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik. 

7. Z globo 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz petega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

8. Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če stori dejanje iz 1., 7., 8. in 9. točke petega odstavka. 

VELJAVNOST:
Od 11.6.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembi pravilnika o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
(UL RS 56/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *