Razširjene pristojnosti davčnih inšpektorjev

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 08.07.2011

Novela zakona o davčni službi je razširila pristojnosti davčnih inšpektorjev in povečala število izterjevalcev.


(Big Stock Photo)

Z novelo Zakona o davčni službi (ZDS-1D) so se pooblastila davčnega inšpektorja razširila, krajevna pristojnost davčnih uradov za samostojne podjetnike – posameznike spremenila, delovanje Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) pa naj bi se racionaliziralo in postalo bolj učinkovito. Novela je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011 in se je začela uporabljati 18. 5. 2011.
 
Tako kakor določa 18. člen Zakona o davčni službi (ZDS-1), je inšpektor zadolžen za opravljanje davčnega inšpekcijskega nadzora, preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj iz pristojnosti službe in odločanje v davčnem postopku.
 
Pri opravljanju svojega dela ima inšpektor pravico:
1.  ogledati si in pregledati vsa zemljišča, poslovne prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov; za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je davčni zavezanec določil kot svoj sedež oziroma kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost,
2.  vstopiti in pregledati poslovne in druge prostore (razen stanovanj), ki ne pripadajo zavezancu, če obstaja utemeljen sum, da zavezanec v njih opravlja dejavnost, ali da so tam stvari zavezanca, na katere se nanaša izvajanje nalog iz prvega do tretjega odstavka tega člena,
3.  pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, stvari, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost,
4.  pregledati poslovne knjige in evidence, pogodbe, poslovne listine in poslovno dokumentacijo drugih oseb, ki se nahajajo pri osebi, pri kateri se izvajajo naloge iz prvega do tretjega odstavka tega člena,
5.  pregledati evidence o zaposlenih, njihovem številu, pogodbah in dohodkih ter jih primerjati s prijavljenimi podatki in podatki iz uradnih evidenc,
6.  pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo ter zahtevati izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju,
7.  zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
8.  pregledati listine, ki dokazujejo pravni status zavezanca za davek, ter druge listine in dokumente, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
9.  brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca za davek in ki so potrebni za izvedbo nalog iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena,
10. brezplačno vzeti vzorce blaga, materialov in opreme za potrebe preiskav,
11. fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete,
12. reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,
13. preveriti listine, ki spremljajo blago na poti oziroma pri transportu,
14. zbirati in pridobivati potrebna obvestila in podatke od oseb, ki bi utegnili biti koristni za preprečevanje in odkrivanje kršitev predpisov o obdavčenju,
15. preveriti izvajanje nalog pri zavezancih za davek,
16. opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom izvajanja inšpekcijskega pregleda.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *