Razkritje podatkov v zvezi z lastnimi poslovnimi deleži v letnem poročilu

Avtor: | Objava: 25.01.2005V preteklem poslovnem letu je večje število družb z omejeno odgovornostjo, v pričakovanju uveljavitve nove dohodninske zakonodaje, izvajalo odkupe lastnih poslovnih deležev. Pogoje in postopek izvedbe smo opisali v enem prejšnjih prispevkov. Nekatere družbe so še v istem letu tudi že izvedle umik pridobljenega lastnega poslovnega deleža. S tem v bilanci stanja lastni poslovni delež sicer ni več viden, je pa transakcija kljub temu vidna v letnem poročilu. 

Gospodarske družbe so na podlagi zaključenih poslovnih knjig zavezane, da za vsako poslovno leto, v roku treh mesecev po koncu tega poslovnega leta, sestavijo letno poročilo. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom, v primeru velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pa tudi iz izkaza finančnega izida, izkaza gibanja kapitala in poslovnega poročila.  

Družba, ki je v poslovnem letu pridobila lastne deleže, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih deležev. Rezerve za lastne deleže se morajo sprostiti in se lahko sprostijo samo, če so bili lastni deleži odtujeni ali če je bil odpisan znesek, ki je bil vplačan za pridobitev lastnih deležev.  

V primeru, da je družba v istem poslovnem letu pridobila in plačala lastni poslovni delež ter ga v istem letu tudi že prodala ali umaknila, lastnega deleža v bilanci stanja na bilančni presečni dan seveda nima, prav tako tudi ne rezerv za ta lastni poslovni delež.  

Vendar pa Zakon o gospodarskih družbah določa, da mora biti pri vsaki od postavk rezerv iz dobička (s tem tudi rezerv za lastne deleže) izkazan tudi znesek, za katerega so bile rezerve zmanjšane zaradi uporabe v poslovnem letu, in sicer v bilanci stanja ali v prilogi k izkazom, v kolikor družba sestavlja izkaz gibanja kapitala pa v le-tem. 

Največje razkritje podatkov v zvezi s pridobivanjem lastnih poslovnih deležev pa zahtevajo pravila o prilogah k izkazom. Družba, ki ima lastne poslovne deleže oziroma jih je imela med poslovnim letom, mora v prilogi k izkazom razkriti tudi:
nominalni znesek lastnih deležev, ki jih je družba oziroma tretja oseba za račun družbe pridobila oziroma odtujila v poslovnem letu, njihov delež v osnovnem kapitalu družbe, datum njihove pridobitve, razlog za pridobitev oziroma odtujitev lastnih deležev in denarno vrednost nasprotne dajatve;
nominalni znesek lastnih deležev, ki jih je družba oziroma tretja družba za račun družbe, v poslovnem letu sprejela v zastavo, in njihov delež v osnovnem kapitalu;
skupni nominalni znesek lastnih deležev, katerih imetnik je družba oziroma tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan letne bilance stanja, in njihov delež v osnovnem kapitalu, ter skupni nominalni znesek lastnih deležev, ki jih ima družba oziroma tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan letne bilance stanja v zastavi, in njihov delež v osnovnem kapitalu. 

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah
(UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002 , 57/2004, 139/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *