Razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi

Avtor: | Objava: 18.04.2005Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi je pomemben predvsem za proizvajalce in uporabnike nevarnih snovi.  

S pravilnikom se v naš pravni red prevzema pravila Direktive 67/548/EGS, ki določa razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi oziroma snovi, ki sicer niso nevarne, vendar pa lahko v določenih primerih predstavljajo določeno nevarnost za uporabnika.  
 
Nevarnost posameznih snovi se ugotavlja s pomočjo laboratorijskih preizkusov vzorcev, kjer se ugotavlja:
- fizikalno kemijske lastnosti,
- zdravju nevarne lastnosti in
- okolju nevarne lastnosti. 
 
Pravilnik za preizkusne metode določa tiste metode, ki so določene v zgoraj omenjeni Direktivi. 

Embalaža za nevarne snovi je natančno določena in sicer mora biti takšna, da onemogoča kakršnokoli uhajanje, poškodbe ali kakršnekoli druge nepredvidljive okoliščine, ki bi pomenile nevarnosti za zdravje ali okolje. 

Nevarne snovi, ki se dajejo v promet, morajo biti ustrezno označene. Pravilnik natančno določa velikost in obvezno vsebino etikete. 
 
Urad RS za kemikalije lahko na posameznikovo zahtevo odobri tudi drugačen način označevanja, predvsem v naslednjih primerih:
- ko je embalaža premajhna, da bi jo bilo mogoče označiti na predpisani način;
- če gre za snovi, ki niso eksplozivne, zelo strupene ali strupene, pod dodatnim pogojem, da je količina nevarne snovi v posamezni embalaži tako majhna, da ne predstavlja nevarnosti za osebe, ki z njo ravnajo, jo uporabljajo ali kako drugače pridejo z njo v stik. 

Oglaševanje nevarnih snovi, s katerim bi se navajalo zavajajoče ali neresnične podatke o nevarnosti posamezne snovi, je prepovedano!
 

Proizvajalec, ki daje v promet nevarne snovi, je dolžan ob prvi dobavi poklicnemu uporabniku brezplačno posredovati varnostni list o nevarni snovi.
Pravilnik v prilogi vsebuje primer varnostnega lista, ki ga mora proizvajalec uporabnikom posredovati v pisni ali ustrezni elektronski obliki. Podatki, ki jih vsebuje varnostni list, morajo poklicnim uporabnikom omogočiti sprejem ukrepov, ki so potrebni za varovanje zdravja ter za zagotavljanje varnosti in varovanja okolja na delovnem mestu. 

V Sloveniji morajo biti nevarne snovi in pripravki označeni v skladu s tem pravilnikom najpozneje do 31.10.2005. 

Zakon o kemikalijah določa, da se z globo od 500.000 do 20,000.000 tolarjev za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če daje v promet nevarno kemikalijo, ki:
- je pakirana v embalaži, ki ne ustreza nevarnim lastnostim kemikalije in predvidenemu namenu in načinu njene uporabe;
- ni pakirana v predpisani embalaži na način, ki onemogoča odpiranje otrokom ali ni označena v skladu s predpisanimi kriteriji;
- je pakirana ali označena tako, da deluje zavajajoče;
- ni opremljena z napisi v slovenskem jeziku;
- ne razvrsti kemikalije v skladu s predpisanimi kriteriji;
- nepravilno označuje kemikalijo, jo označuje kot manj nevarno ali navaja, da ni nevarna;
- ne izdela varnostnega lista ali navede napačne podatke ali ga ne da na razpolago;
- oglašuje nevarno kemikalijo v nasprotju s predpisi. 
 
VELJAVNOST:
Od 20.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
(UL RS 35/2005)
Zakon o kemikalijah (UL RS 110/2003, 47/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *