Register dobro poučenih investitorjev

Avtor: | Objava: 27.06.2005Dobro poučene investitorje seznanjamo s Sklepom o natančnejši vsebini registra dobro poučenih investitorjev, o postopku vpisa in izbrisa ter on načinu dostopa do podatkov v registru.  

Sklep določa:
- natančnejšo vsebino registra dobro poučenih investitorjev,
- postopek vpisa oziroma izbrisa iz registra dobro poučenih investitorjev,
- način dostopa do podatkov v registru. 

Register dobro poučenih investitorjev, ki so fizične osebe ter male in srednje gospodarske družbe, vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev.
 
 
Borzno posredniška družba oziroma banka presoja ali je oseba dobro poučeni investitor na podlagi pisne zahteve te osebe. 

Borzno posredniška družba oziroma banka, ki ugotovi, da zgoraj omenjena oseba izpolnjuje vse kriterije dobro poučenega investitorja, je dolžna osebo opozoriti na prenehanje pravice do jamstva za terjatev vlagatelja iz 16. poglavja Zakona o trgu vrednostnih papirjev in pisno obrazložiti tveganja, ki jih kot dobro poučeni investitor/vlagatelj prevzema.
 
 
Zgoraj navedena oseba se vpiše v register na zahtevo borzno posredniške družbe oziroma banke, ki pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vloži v imenu in za račun zgoraj navedene osebe zahtevo za vpis v register najkasneje v roku desetih dni od trenutka, ko jo začne šteti za dobro poučenega investitorja. 

Tudi izbris se opravi na podoben način kot vpis – zahtevo za izbris iz registra dobro poučenih vlagateljev mora v imenu in za račun osebe, ki je vpisana v register dobro poučenih investitorjev, pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vložiti borzno posredniška družba oziroma banka, najkasneje v desetih dneh od prejema zahteve za izbris; vlogi je potrebno priložiti pisno zahtevo osebe, ki je zahtevala izbris iz registra. 
 
O izbrisu oziroma vpisu v register odloči Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo. 

Register dobro poučenih investitorjev se vodi kot informatizirana baza podatkov. 
 
Register je dostopen na sedežu Agencije za trg vrednostnih papirjev, in sicer:
- vsem dobro poučenim investitorjem,
- izdajateljem vrednostnih papirjev,
- borzno posredniškim družbam,
- bankam ter
- družbam za upravljaje. 
 
Pod posebnimi pogoji je register dostopen tudi na spleti strani Agencije – dostop je zavarovan na način, kot ga določi Agencija sama. 

Za vpogled oziroma izdajo izpiska iz registra je potrebno vložiti posebno vlogo, na posebnem obrazcu, ki je sestavni del sklepa, potrebno pa ji je priložiti tudi:
- dokazilo, da je vlagatelj dobro poučeni investitor, izdajatelj vrednostnih papirjev, borzno posredniška družba oziroma banka ali družba za upravljanje;
- pooblastilo za fizično osebo, ki v imenu pravne osebe zahteva vpogled oziroma izpis iz registra;
- dokazilo o plačilu takse, če se vloga nanaša na izpisek iz registra. 

VELJAVNOST:
Od 15.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Sklep o natančnejši vsebini registra dobro poučenih investitorjev, o postopku vpisa in izbrisa ter on načinu dostopa do podatkov v registru
(UL RS 57/2005)
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (UL RS 56/99, 31/2000, 52/2002, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *