Registracija motornih in priklopnih vozil

Avtor: | Objava: 16.08.2005Za imetnike motornih in priklopnih vozil in za vse tiste, ki bi v prihodnje želeli registrirati motorno vozilo ali priklopnik, je pomemben Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil iz let 2001 in 2004. 

Pravilnik podrobneje predpisuje pogoje in postopek:

- registracije in začasne registracije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozil),
- izdaje in podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja,
- odjave vozil,
- prijave sprememb o lastniku vozila in vozilu,
- izdaje potrdil za preizkusno vožnjo in preizkusnih tablic,  
- vodenja evidenc registriranih vozil in evidenc vozil, za katera je izdano potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice,  
- izbire dela označbe registrske tablice po lastni želji. 

Postopke registracije lahko opravljajo:
- upravne enote,
- organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil,
- gospodarske družbe in
- samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil, če jim minister za notranje zadeve izda ustrezno dovoljenje. 

Predlog za postopek registracije poda lastnik vozila na posebnem obrazcu pri katerikoli izmed zgoraj navedeni oseb, pooblaščenih za registracijo vozil, pri čemer je potrebno priložiti še:
- zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če vozilo ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;
- zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno potrdilo, če je zadnje slovensko prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila;
- dokazilo o lastništvu vozila, če lastnik vozila ni oseba, vpisana kot lastnik vozila;
- dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;
- potrdilo o skladnosti vozila za vozila homologiranega tipa oziroma za posamično odobreno vozilo;
- dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
- dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila;
- dokazilo o poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo cest; 
- dokazila, ki so potrebna na podlagi drugih predpisov (npr. davki, carina itd.);
- dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti;
- dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe ter obvestilo o razvrstitvi). 

Novo prometno dovoljenje se bo začelo izdajati v enem letu od začetka veljavnost Pravilnika na obrazcu, ki ga predvideva Pravilnik. 

Stara veljavna prometna dovoljenja še vedno ostajajo v veljavi.  

Vozila se odjavijo tako, da se črtajo iz evidence vozil, pri čemer mora predlagatelj takšnemu predlogu podati še naslednja dokazila:
- zadnje slovensko prometno dovoljenje;
- izjavo o lokaciji vozila ali pa potrdilo o uničenju vozila v skladu z veljavnimi predpisi;
- dokazilo o istovetnosti predlagatelja za odjavo vozila. 

Evidenca vozil se vodi računalniško in v obliki kartoteke vozil, ki jo sestavljajo predlogi za registracijo vozila. 

Pri registracijskih tablicah je še vedno mogoča izbira dela označbe registrske tablice – zahtevo mora posameznik podati pri registracijski organizaciji. Rezervacija velja pet let od dneva izbire dela označbe.  

Zakon o varnosti cestnega prometa predvideva za prekrške v zvezi z registracijo vozil in veljavnimi prometnimi dovoljenji različne globe, ki jih izrekajo pristojni organi.  

VELJAVNOST:
Od 28.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
(UL RS 66/2005)
Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS 51/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *