Sestava kozmetičnih proizvodov

Avtor: | Objava: 26.04.2005Proizvajalce kozmetičnih proizvodov seznanjamo s Pravilnikom o sestavi kozmetičnih proizvodov, ki v slovenski pravni red prenaša določbe Direktive Sveta 76/768/EGS, z dne 27.06.1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki, z vsemi spremembami, do Direktive Sveta 76/768/EGS o kozmetičnih proizvodih z namenom prilagoditve Priloge VII tehničnemu napredku. 

Pravilnik ureja naslednja področja:
- ureja posebne zahteve glede sestave kozmetičnih proizvodov,
- predpisuje snovi, ki jih kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati,
- predpisuje sestavine kozmetičnih proizvodov, za katere veljajo posebne omejitve in določa pogoje, pod katerimi se kozmetični proizvodi, ki jih vsebujejo, lahko dajo v promet. 

V Prilogi II Direktive 76/768/EGS so naštete snovi, ki jih kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati. Snovi, ki pa so naštete v Prilogah III (snovi), IV (barvila), VI (konzervansi) in VII (ultravijolični filtri) pa kozmetični izdelki lahko vsebujejo. 
 
Direktiva Komisije 2003/83/ES z dne 24.9.2003 je spremenila:
- Prilogo II - snovi, ki jih kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati,
- Prilogo III - snovi, ki jih kozmetični proizvodi lahko vsebujejo,
- Prilogo VI - konzervansi, ki jih kozmetični izdelki lahko vsebujejo. 

Kozmetični proizvodi, katerih sestava še ni usklajena z navedenimi spremembami Prilog k Direktivi in so bili dani v promet pred 24.03.2005, lahko ostajajo v prometu najdlje do 24.09.2005.
 

V prilogi k Pravilniku je določena vsebina dokumentacije o kozmetičnem proizvodu, ki mora biti na razpolago:
- inšpektorjem pristojnim za nadzor kozmetičnih proizvodov,
- uporabnikom in
- splošno zainteresirani javnosti. 

Vsem uporabnikom in široki zainteresirani javnosti morajo biti brez omejitev dostopni naslednji podatki:
- kvalitativna/kvantitativna sestava kozmetičnega proizvoda,
- fizikalno-kemijska in mikrobiološka specifikacija vhodnih sestavin in kozmetičnega proizvoda,
- opis proizvodnega postopka,
- ocena ustreznosti za človekovo zdravje,
- imena in naslovi oseb, ki so izdelale oceno ustreznosti,
- podatki o nezaželenih učinkih za človekovo zdravje. 

Proizvajalci lahko poljubno izbirajo nosilec, na katerem podajo zahtevane informacije, pri tem pa je predvsem pomembno, da je vsebina usklajena z določbami Pravilnika. 

Zakon o kozmetičnih proizvodih določa, da se z globo od 200.000 do 10,000.000 tolarjev kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če daje v promet kozmetične proizvode, ki vsebujejo nedovoljene snovi (v nasprotju z 10. in 11. členom tega zakona). 

VELJAVNOST:
Od 20.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov
(UL RS 35/2005)
Zakon o kozmetičnih proizvodih
(UL RS 110/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *