Splošno označevanje predpakiranih živil

Avtor: | Objava: 17.05.2005S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil seznanjamo proizvajalce predpakiranih živil in prodajalce.  

Pravilnik ureja splošno označevanje predpakiranih živil, ki so v prometu namenjena za prodajo končnemu potrošniku in za oskrbo obratov javne prehrane

Pravilnik pa se ne uporablja za:
- živila v prometu, ki niso predpakirana,
- živila, ki so pakirana na mestu prodaje na zahtevo končnega potrošnika, in
- za živila, ki so predpakirana za neposredno prodajo in je njihovo označevanje urejeno s posebnim predpisom. 
 
Spremembe Pravilnika so bile potrebne zaradi vključitve določb direktiv, navedenih v nadaljevanju, v naš pravni red:
- Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (UL L št. 109 z dne 6. 5. 2000, str. 29),
- Direktive Komisije 87/250/EGS z dne 15. aprila 1987 o navajanju volumenskega deleža alkohola pri označevanju alkoholnih pijač za prodajo končnim potrošnikom (UL L št. 113 z dne 30. 4. 1987, str. 57),
- Direktive Sveta 89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo (UL L št. 186 z dne 30. 6. 1989, str. 21),
- Direktive Komisije 94/54/ES z dne 18. novembra 1994 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta 79/112/EGS (UL L št. 300 z dne 23. 11. 1994, str. 13),
- Direktive Komisije 1999/10/ES z dne 8. marca 1999 o odstopanjih od določb člena 7 Direktive Sveta 79/112/EGS v zvezi z označevanjem živil (UL L št. 69 z dne 16. 3. 1999, str. 22) in
- Direktive Komisije 2002/67/ES z dne 18. julija 2002 o označevanju živil, ki vsebujejo kinin in kofein (UL L št. 191 z dne 19. 7. 2002, str. 20) v naš pravni red.

Živila, ki vsebujejo glicirizinsko kislino in amonijovo sol te kisline, morajo biti po novem označena v skladu s prilogo, ki je sestavni del sprememb in dopolnitev Pravilnika. 

Spremenjena je določba 10. člena, ki določa izjeme pri označevanju predpakiranih živil, za katere ne velja določba 7. člena Pravilnika (ta določa obvezne podatke na označbi) in se uporablja od  20.05.2005.  

Predpakirana živila, ki niso označena v skladu s Pravilnikom, ne smejo biti več v prometu od 20. maja 2006 dalje. 
 
Predpakirana živila, ki so v embalaži ali posodi, katerih največja površina je manjša od 10 cm2 in vsebuje sestavine, ki bi lahko povzročile alergijo, morajo biti označena v skladu s Pravilnikom najkasneje do 25. novembra 2005. Živila, ki so bila pakirana v neskladju s tem Pravilnikom, so lahko v prodaji do prodaje zalog. 

Novost, ki jo Pravilnik prinaša določa, da lahko družbe, ki so se statusno preoblikovale, na embalaži svojih proizvodov za domačo proizvodnjo ohranijo navedbo firme, ki so jo uporabljale pred statusnim preoblikovanjem oziroma pred prevzemom in sicer do porabe zalog te embalaže, vendar največ dve leti od statusnega preoblikovanja. 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili določa, da se z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 8,000.000 tolarjev kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se ukvarja s proizvodnjo ali prometom živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ali oglaševanjem oziroma reklamno dejavnostjo, če da v promet živilo, ki ni opremljeno z oznako, oziroma če oznaka ne vsebuje podatkov o vseh sestavinah. 

VELJAVNOST:
Od 30.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
(UL RS 43/2005)
Zakon o kmetijstvu
(UL RS 54/2000, 52/2002, 58/2002, 45/2004)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2002, 47/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *