Spremembe glede elektronske oblike Uradnega lista Slovenije

Avtor: | Objava: 25.10.2005Državljane Republike Slovenije seznanjamo z nekaterimi dejstvi, ki jih določa Zakon o Uradnem listu Slovenije in s spremembami tega zakona.  

Po Ustavi RS morajo biti vsi predpisi, preden začnejo veljati, objavljeni. Zakon o uradnem listu RS določa, da je Uradni list RS uradno glasilo, v katerem se objavljajo vsi državni predpisi in tudi drugi akti, kadar je z zakonom ali drugimi predpisi tako določeno. 

V Uradnem listu RS se objavljajo tudi predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti. 

Kot dan izida posamezne številke Uradnega lista RS se šteje dan, ki je naveden na vrhu strani vsake številke. 

Isti dan, takoj po zaključku redakcije, je številka dostopna tudi na internetu. 
 
V primeru odstopanj glede vsebine oziroma glede razlik, ki bi nastale med tiskano in elektronsko obliko, je pravno veljavna tiskana oblika. 

Spremembe Zakona se nanašajo predvsem na novosti elektronske oblike izdajanja uradnega lista. 

Elektronska izdaja je dostopna brezplačno in se izdaja na spletnih straneh Javnega podjetja Uradni list RS.  

Pred objavo je izdajo potrebno varno elektronsko podpisati.  

Od 31.12.2006 se naslednji dokumenti objavljajo samo v elektronski obliki:
- drugi akti, katerih objavo določa zakon ali drug predpis, če zakon ali drug predpis ne določa drugače,
- javni razpisi,
- javni natečaji,
- vpisi v sodni register in druge registre ter
- preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu. 

Pravno-informacijski sistem je zbirka podatkov v elektronski obliki, ki vsebuje register predpisov, objavljenih v uradnem listu in druge podatke o pravnem redu Republike Slovenije ter navezavo na predpise Evropske Unije. 
 
Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije vodi, koordinira in upravlja služba vlade za informatiko. 
 
Podrobnejše predpise v zvezi s pravno informacijskim sistemom bo pripravila Vlada, stroški za njegovo delovanje pa se bodo zagotavljali iz proračunskih sredstev države. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega zakona. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
25.10.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Uradnem listu RS
(UL RS 90/2005)
Ustava Republike Slovenije (UL RS 33/91, 42/97, 66/2000, 24/2003, 69/2004)
Zakon o uradnem listu RS (UL RS 57/96)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *