Spremembe glede obračunavanja zamudnih obresti za neporavnane davčne obveznosti

Avtor: | Objava: 18.10.2004Podjetnike, ki jim je davčni organ naknadno ugotovil neporavnane davčne obveznosti, seznanjamo s spremembami glede obračunavanja obresti na te davčne dolgove.  

Zakon o davčnem postopku, ki je veljal do 21.5.2004, je omogočal, da je davčni organ davčnim zavezancem, pri katerih je ugotovil, da niso v celoti poravnali svojih davčnih obveznosti, obračunal zamudne obresti od dne, ko naj bi nastala davčna obveznost in sicer ne glede na to, kdaj je bila izdana odločba, s katero je bilo ugotovljeno, da ima davčni zavezanec davčni dolg.  

Tako je lahko prišlo do situacije, ko je bila odločba o ugotovitvi neplačanih davčnih obveznosti izdana po več letih od dne, ko naj bi se obveznosti plačale, za ves ta čas pa je bil davčni zavezanec dolžan plačati zamudne obresti, čeprav do izdaje odločbe sploh ni vedel, da je iz naslova davčnega dolga dolžan še kaj plačati. Ko pa je zavezanec obstoj davčnega dolga ugotovil (ponavadi s prejemom odločbe davčnega organa), pa je hkrati že dolgoval zamudne obresti, ki so bile lahko obračunane tudi za več let.  

Tovrstne situacije so se pojavljale predvsem pri davčnih zavezancih, ki davčno obveznost plačujejo na podlagi lastnega obračuna (samoobdavčitev). 

V skladu z določbami novega Zakona o davčnem postopku
, ki je stopil v veljavo z dnem 21.5.2004, uporabljati pa se začne 1.1.2005, se postopki, ki so bili na dan uveljavitve novega zakona v teku ali je bilo vloženo pravno sredstvo, končajo po določbah prej veljavnega zakona. Torej so še vedno v teku davčni postopki, v katerih je davčni organ zavezancem obračunal obresti na zgoraj opisani način. 

Ustavno sodišče RS je v zvezi z opisano problematiko sprejelo odločbo, s katero je ugotovilo:
- da je bil do sedaj veljavni Zakon o davčnem postopku, v neskladju z ustavo,
hkrati pa je odločilo,
- da začnejo zamudne obresti v postopkih, ki se izvajajo še po starem Zakonu o davčnem postopku, teči šele z dnem izvršljivosti davčne odločbe. 

Takšna odločba Ustavnega sodišča pomeni:
- da davčni organi v postopkih, ki se vodijo še po starem Zakonu, ne smejo več obračunavati obresti za nazaj, če so odločbo, s katero je bil ugotovljen obstoj davčnega dolga pri zavezancu, izdali šele naknadno;
- obresti se lahko obračunavajo šele od dne izvršljivosti davčne odločbe, ki bo v večini primerov nastopila z iztekom roka, ki je določen za prostovoljno izpolnitev davčne obveznosti.  

PRAVNI VIR:
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/2001, 97/2001, 31/2003, 33/2003, 105/2003, 16/2004, 42/2004, 54/2004)
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-356/02-14 (UL RS 109/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *