Spremembe in dopolnitve Zakona o upravnih taksah

Avtor: | Objava: 07.11.2005Uporabnike storitev sistema državne uprave seznanjamo z Zakonom o spremembah  in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah, na katerega vsebino vplivajo materialni predpisi, ki določajo vsebino upravnih dejanj in dokumentov, za katere nato ta zakon določa višino upravne takse. 

Spremembe na različnih področjih materialne zakonodaje se tako odražajo v spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah. S spremembami se skuša doseči večjo enotnost med različnimi pravnimi predpisi. 

Uvaja se možnost plačila s sodobnimi plačilnimi sredstvi, na kar napotuje tudi Uredba o upravnem poslovanju. 

Do sedaj so sodno takso za izpisek iz elektronske zemljiške knjige lahko zaračunavali sodni organi na podlagi Zakona o sodnih taksah in Zakona o zemljiški knjigi.  

Pravilnik o informatizirani zemljiški knjigi daje upravnim enotam pooblastilo za izstavljanje rednih izpiskov iz zemljiške knjige in določa, da se v tem primeru zaračuna upravna taksa v višini sodne takse, vendar pa iz 1. člena Zakona o upravnih taksah izhaja, da se takse plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa Zakona o upravnih taksah.  

Merodajna pravna podlaga, da upravni organ takso lahko zaračuna, je torej uvedba nove tarifne številke v Zakonu o upravnih taksah, zato se uveljavlja nova tarifna številka 4a za izpisek iz elektronske zemljiške knjige, s čimer je podana pravna podlaga upravnim organom, da zaračunavajo upravno takso za izpisek iz elektronske zemljiške knjige. 

Upravna taksa se ne plačuje samo za:
- sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka,
- odločbo o pritožbah,
- potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti in
- vizum na diplomatski potni list. 

Zakon o industrijski lastnini določa, da se za potrdilo o prednostni pravici in za potrdilo iz registra pravic plača upravna taksa. Do sedaj za ti potrdili ni bila določena posebna upravna taksa, zato se je za njuno izdajo plačala upravna taksa po prvi alinei tarifne številke 4 v višini 15 točk, kar pa ni pokrilo niti stroškov kopiranja. Potrdilo o prednostni pravici se izdela tako, da se naredi overjen prepis celotne prijave, kot je bila prvotno vložena pri Uradu RS za intelektualno lastnino, torej kopija vseh sestavin patentne prijave oziroma prijave modela ali znamke. Zlasti za patentne prijave je značilno, da obsegajo večje število strani (več kot 30 strani), zato upravna taksa v višini 15 točk oziroma 255 tolarjev ni zadoščala za pokritje stroškov izdelave potrdila in poštnine. Tarifna številka 66 tako na novo določa upravno takso za potrdilo o prednostni pravici v višini 170 točk in potrdilo iz registra pravic v višini 100 točk, s čimer zakonodajalec predvideva, da bodo pokriti vsi nastali stroški. 

Spremenjeni sta tudi tarifni številki 68 in 69, ki se nanašata na postopke homologacije vozil, s čemer je dosežena uskladitev z besedilom sprejetih predpisov s področja ugotavljanja skladnosti vozil glede novega razvrščanja vozil. 

Z uveljavitvijo tega predpisa preneha veljati določba drugega odstavka 11. člena Pravilnika o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige, ki določa plačilo sodne takse določene v zakonu za izpisek iz zemljiške knjige. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega zakona. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 22.10.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah  in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah
(UL RS 91/2005)
Zakon o zemljiški knjigi (UL RS 58/2003)
Zakon o nadzoru državne meje (UL RS 20/2004)
Zakon o eksplozivih (UL RS 96/2002)
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (UL RS 37/2004)
Zakon o industrijski lastnini (UL RS 102/2004)
Zakon o varnosti v železniškem prometu (UL RS 102/2004)
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(UL RS 110/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *