Spremembe pri prejemkih poslovodij in prokuristov

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.09.2013

V letu 2013 sta stopila v veljavo novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in novi Zakon o delovnih razmerjih. Oba vsebujeta nova oziroma prenovljena pravila, ki se nanašajo na status poslovodnih oseb in prokuristov, kar ima vpliv tudi na obravnavo izplačanih dohodkov poslovodnim osebam in prokuristom z vidika dohodnine in prispevkov za socialno varnost.


Opozoriti kaže, da je za pravilno davčno obravnavo dohodkov, ki se tem osebam izplačujejo, in ugodnosti, ki se tem osebam nudijo, bistveno razumevanje pojmov, kot so poslovodna oseba, prokurist, delavec s posebnimi pooblastili, pogodba o poslovodenju ali prokuri itd. V praksi so namreč vedno bolj pogosta vprašanja v zvezi z opravljanjem funkcije poslovodne osebe in funkcije prokurista družbe.

 

Po pojasnilu DURS, št. 4210-5839/2011, je pri obravnavi obdavčitve potrebno izhajati iz funkcije, ki jo ta oseba opravlja, in vrsto pogodbe, ki je s to osebo podpisana. Pogodba o poslovodenju in pogodba o prokuri sta namreč pogodbi civilnega prava, ki ju je potrebno obravnavati v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kar pomeni, da je:

- prokurist poslovni pooblaščenec, ki ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam in ni organ odločanja niti organ vodenja v družbi;

- poslovodja pooblaščen, da vodi posle družbe, kar je tudi temelj za opredeljevanje do obdavčitve njegovih dohodkov iz tega vira. Pri tem je pravni temelj pridobitve pooblastila za vodenje poslov družbe imenovanje na vodstveno funkcijo v družbi, kar je tudi nujen pogoj za vpis v sodni register, saj mora družba skladno z drugim odstavkom 47. člena ZGD-1 ob prijavi za vpis v register priložiti akt o ustanovitvi in akt o imenovanju poslovodstva, če to ni določeno že z aktom o ustanovitvi.

 

Določbe novega Zakona o delovnem razmerju (ZDR-1) v 73. členu določajo, da v primeru, ko poslovodna oseba ali prokurist sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi o zaposlitvi stranki uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi:

- s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,

- z delovnim časom,

- z zagotavljanjem odmorov in počitkov,

- s plačilom za delo,

- z disciplinsko odgovornostjo,

- s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

 

Ne glede na navedeno pa se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *