Spremembe zakona o ustanovah prinašajo novosti na področju izrekanja kazni za prekrške

Avtor: | Objava: 13.06.2005Spremembe in dopolnitve Zakona o ustanovah so bile potrebne zaradi usklajevanja z Zakonom o prekrških, z Zakonom o Vladi Republike Slovenije in z Zakonom o državni upravi.  

Zakon o prekrških namesto denarnih kazni uvaja globe, zato je bilo potrebno spremeniti oziroma uskladiti tiste določbe Zakona o ustanovah, ki določajo sankcije za prekrške ter določiti prekrškovni organ.  
 
Prekrškovni organ je tako tisti organ, ki je pristojen za ustanove – ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova ustanovljena. V primeru, ko je ustanova ustanovljena za več namenov, zaradi česar ni mogoče določiti pristojnega ministrstva, je prekrškovni organ Ministrstvo za notranje zadeve. 

S spremembami Zakona o ustanovah se na novo določa pristojnost za vodenje evidence ustanov ter odpravlja pomanjkljivosti pri vodenju le te. Po novem je za vodenje evidenc ustanov pristojno Ministrstvo za notranje zadeve, ki tudi sicer vodi vrsto registrov (centralni register prebivalstva, register stalnega prebivalstva, register društev), zaradi česar lahko zagotavlja medsebojno usklajenost in ažurnost registrskih podatkov, ter sistemsko urejeno posredovanje podatkov Agenciji za javnopravne evidence in storitve.

Zakon o ustanovah določa, kateri podatki o ustanovah se vpisujejo v evidenco ustanov. Med podatke, ki so v aktu o ustanovitvi in se vpisujejo v evidenco, zakon določa tudi sedež ustanove, vendar pa ne določa, kateri podatki ga sestavljajo. Za ustanove je določitev obsega podatkov o sedežu ustanove pomembna zlasti zato, ker Zakon o ustanovah za spremembo sedeža ustanove zahteva pridobitev soglasja organa za ustanove. Sprememba jasno opredeljuje sedež ustanove kot izbrani kraj poslovanja ustanove, naslov sedeža ustanove pa določa kot poseben podatek, ki se tudi vpisuje v evidenco ustanov. 

S sedaj veljavno določbo Zakona o ustanovah je za prekrške, ki jih le ta določa, zagrožena kazen najmanj 200.000 tolarjev za ustanovo in 50.000 tolarjev za odgovorno osebo. Sprememba, skladno z Zakonom o prekrških, predpisuje globo, določeno v razponu. Zgornja meja možne izrečene globe ne presega možne izrečene kazni po prej veljavnem Zakonu o prekrških, zato sprememba ne predstavlja tudi povišanja sankcije za prekršek. Poleg tega se s spremembo predvideva izrek takšne kazni le za tri prekrške, medtem ko so nekateri drugi prekrški vsebinsko preoblikovani in kot lažji prekrški urejeni v novem 35.a členu, kot navajamo v nadaljevanju. 

35. člen se glasi:
'Z globo od 200.000 do 4,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje ustanova, če:
- opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 2. člena tega zakona;
- ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi in s pravili ustanove (6. člen, prvi in tretji odstavek 18. člena);
- ne vodi poslovnih knjig v skladu s prvim odstavkom 30. člena tega zakona.

Z globo od 50.000 do 250.000 tolarjev se za prekršek s prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove.'
 

Za 35. členom je dodan nov 35.a člen, ki se glasi:
'Z globo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje ustanova, če:
- ne uporablja imena v skladu s 15. členom tega zakona;
- o spremembi imena, sedeža, namena ustanove, pravil, zmanjšanju ustanovitvenega premoženja ali o sprejemu odločitve o prenehanju ustanove ne obvesti organa, pristojnega za ustanove, oziroma o spremembi naslova sedeža ustanove in pooblaščenih oseb za zastopanje ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, v roku, določenem v 17.a členu tega zakona;
- organu, pristojnemu za ustanove, ne predloži pravil v roku iz 18. člena tega zakona;
- organu, pristojnemu za ustanove, ne predloži poročila o delu in finančnem poslovanju ustanove v roku iz 30. člena tega zakona. 

Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba ustanove.'
 

VELJAVNOST:
Od 15.6.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovah
(UL RS 53/2005)
Zakon o ustanovah (UL RS 60/1995)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *