Spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Avtor: | Objava: 05.09.2005Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je pomemben za vse zavarovance zdravstvenega zavarovanja.  
 
Novela zakona podrobneje opredeljuje tipe prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj in pri tem razvršča ta zavarovanja v zavarovalno vrsto zdravstveno zavarovanje in v zavarovalno skupino premoženjska zavarovanja. 

S podrobnejšo opredelitvijo vsebine posameznih tipov prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj so postavljeni pravni temelji za njihovo specifično urejanje. To še posebej velja za dopolnilno zavarovanje, ki se nanaša na zavarovanje za doplačila, ki so jih na podlagi zakona zavarovane osebe ob uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja dolžne kriti iz lastnih sredstev.

Dopolnilno zavarovanje je zaradi svojega vpliva na uresničevanje zdravstvenega varstva ter na socialno varnost celotnega prebivalstva opredeljeno kot javni interes Republike Slovenije, ki se odraža s tem, da zanj velja posebna zakonska ureditev in je pod posebnim nadzorom države. 

S posebno ureditvijo naj bi dosegli:
- večjo varnost zavarovanih oseb,
- preprečitev njihove negativne selekcije na podlagi starosti, spola ali bolezenskega stanja s strani zavarovalnic,
- zagotavljanje enakih pogojev za sklenitev zavarovanja za vse zavarovance. 

Novela nalaga zavarovalnicam obvezo, da oblikujejo za vse svoje zavarovance enake premije, da so jih dolžne sprejeti v zavarovanje in jim ne smejo postavljati kakršnihkoli predhodnih pogojev. Zavezance za doplačila pa spodbuja k zgodnji sklenitvi dopolnilnega zavarovanja. 

Od zavarovalnic se zahteva ločeno vodenje prihodkov in odhodkov dopolnilnega zavarovanja, ločen izkaz poslovnega izida ter uporabo sredstev dopolnilnega zavarovanja le za izvajanje tega zavarovanja. 

Za dopolnilno zavarovanje se ne plačuje davka od prometa zavarovalnih poslov. 
 
Izvajalci zdravstvenih storitev so znotraj mreže javne zdravstvene službe dolžni zagotavljati podatke, potrebne za delovanje izravnalne sheme dopolnilnega zavarovanja.

Novela namenja posebno poglavje medgeneracijski vzajemnosti in izravnalnim shemam. Glede na to bodo premije za vse zavarovane osebe pri isti zavarovalnici enake. S tem bodo mlajši in zdravi prispevali skozi svojo premijo nekoliko več, kot bi v povprečju dejansko potrebovali, starejši in bolni pa nekoliko manj, kot bi to zahtevale v povprečju njihove potrebe.

Izravnalno shemo dopolnilnega zavarovanja sestavljajo aktivnosti v naslednjem zaporedju:
- posredovanje podatkov za izravnavo;
- uporaba meril za udeležbo zavarovalnic v izračunu zneska za izravnavo in v izravnavi razlik (obdobje po začetku izvajanja dopolnilnega zavarovanja; obseg posla v dopolnilnem zavarovanju);
- izračun zneska za izravnavo;
- uporaba meril za proženje izravnave (odstotek prenosa sredstev izravnave; stopnja ogroženosti stabilnosti trga);
- izravnava razlik.

Novela predvideva ukinitev obveze oziroma prepoved oblikovanja rezervacij za starost pri dopolnilnem zavarovanju, istočasno opredeljuje tudi način izplačil neizkoriščenega dela premij in sredstev rezervacij po zavarovalnih pogodbah, sklenjenih pred uveljavitvijo zakona
 
V prehodnih določbah Zakon določa tudi obvezo zavarovalnic, da s sredstvi rezervacij upravičencem pobotajo obveznosti iz naslova plačila tekočih premij. 
 
Če zavarovanec ne želi biti zavarovan pri določeni zavarovalnici, mu je le-ta dolžna izplačati znesek izračunanih rezervacij. S tem zakon izenačuje pogoje za poslovanje zavarovalnic in predvsem preprečuje nov pojav neenakih pogojev sklepanja zavarovalnih pogodb, ki bi nastal z uvedbo izravnalnih shem.

Urejeno je vprašanje možnosti odpovedi zavarovalne pogodbe o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju s strani zavarovalnice kot tudi s strani zavarovalca, kar je prav tako nadaljnji prispevek pri varstvu zavarovanih oseb.

Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih.  

VELJAVNOST:
Od 1.9.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS 76/2005)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS 20/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *