Stroški v upravnem postopku

Avtor: | Objava: 05.10.2005Stranke in njihove zastopnike v upravnih postopkih seznanjamo z novim Pravilnikom o stroških v upravnem postopku, ki je nastal na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku. 

Pravilnik ureja:
- način zaračunavanja in izplačevanja stroškov,
- podrobnejša merila glede oprostitve plačila stroškov oziroma obročnega plačila ali odloga plačila,
- povračila stroškov, izdatkov in izgubljenega dobička pričam, izvedencem, tolmačem ter način zaračunavanja in izplačevanja teh povračil. 

Zaposlene osebe, ki so v postopek vabljene kot priča, izvedenec ali tolmač, so upravičene do povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela. To povračilo jim izplača njihov delodajalec in sicer na podlagi potrdila o udeležbi v postopku, ki ga na zahtevo udeleženca izda upravni organ, ki vodi postopek. 

Delodajalec bo dobil povračilo izplačanega zneska nadomestila plače na podlagi zahteve, ki jo mora podati organu v roku 15 dni od dneva odsotnosti delavca zaradi udeležbe v upravnem postopku -  če navedeni rok zamudi, izgubi pravico do povračila izplačanega zneska. 

Samostojni podjetnik posameznik in osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, imajo pravico do povrnitve izgubljenega zaslužka le v primeru, če se postopka udeležijo kot priča.
 

Če se postopek začne po uradni dolžnosti, se stroški izplačujejo iz sredstev organa, ki vodi postopek, medtem ko so stroški v postopkih, ki se začnejo na predlog stranke, v njeno breme – vplačati mora predujem predvidenih stroškov, morebiten presežek pa se ji po končnem izračunu vseh stroškov vrne. 
 
Stranke z nizkimi dohodki so lahko oproščene plačila stroškov, vendar morajo za oprostitev povračila stroškov pri organu podati vlogo in ji priložiti potrdilo o premoženjskem stanju. 

Upravni organ bo oprostil plačila stroškov stranko, ki bo izkazala, da njen mesečni dohodek oziroma povprečni mesečni dohodek na člana družine v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prošnje za oprostitev stroškov ne presega višine denarne socialne pomoči, ki je določena s predpisi, ki urejajo socialno varstvene dajatve. 

Če so predvideni stroški upravnega postopka visoki, lahko na podlagi zahteve stranke organ določi tudi obročno odplačilo ali pa celo odlog plačila stroškov - odločitev sprejme na podlagi višine mesečnih dohodkov na člana družine, pri odlogu plačila pa upošteva tudi posebne okoliščine, na katerih nastanek ni mogoče vplivati, vendar trenutno odločilno vplivajo na trenutno materialno stanje prosilca in njegove družine. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 11.10.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o stroških v upravnem postopku
(UL RS 86/2005)
Zakon o splošnem upravnem postopku
(UL RS 22/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *