Strožja pravila za agencije za posredovanje dela

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 11.02.2014

S 1. marcem 2014 se bodo začele izvajati določbe novele Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C) (Uradni list RS, št. 100/2013), ki prinašajo strožja pravila za delovanje agencij za posredovanje dela.


Novi 163. člen ZUTD kot opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev označuje vsako zagotavljanje dela s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pri uporabniku, tj. podjetju, pri katerem delavec opravlja delo pod nadzorom in v skladu z navodili in s sredstvi za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.


Delodajalec za zagotavljanje dela, tj. agencija, je vsaka pravna ali fizična oseba, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci za zagotavljanja njihovega dela delodajalcu, če pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi 167. člena ZUTD ter je pri ministrstvu, pristojnem za delo, vpisana v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev ali v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev.


Pravna ali fizična oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela, vloži zahtevek za izdajo dovoljenja in za vpis v register na ministrstvo, pristojno za delo, to pa o zahtevku odloči v skladu s pravili o splošnem upravnem postopku, kot ga določa Zakon o upravnem postopku (ZUP). Zahtevku se priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 164. člena ZUTD, vpis v register pa se opravi z dnem dokončnosti odločbe, ki jo izda ministrstvo, pristojno za delo, in ki vlagatelju izda potrdilo. Dejavnost se namreč lahko začne opravljati z dnem vpisa v register.


Prav tako lahko zahtevek predloži tudi pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, ki želi na območju Republike Slovenije opravljati dejavnost, in vlogi priloži kopijo listine, ki ni starejša od enega leta, na podlagi katere lahko delodajalec v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, kjer ima sedež, opravlja dejavnost, in overjen prevod te listine v slovenski jezik ter dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 164. člena ZUTD.Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *