Tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

Avtor: | Objava: 10.10.2005Za dobavitelje zemeljskega plina tarifnim odjemalcem iz distribucijskega omrežja je pomemben novo sprejeti Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina.  

Namen akta je vzpostavitev enotne metodologije za pripravo tarifnih sistemov s strani izvajalcev gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. 

Odjemalci, oskrbovani pod pogoji tarifnega sistema, so v skladu s spremembami energetskega zakona iz leta 2004:
- gospodinjski odjemalci, ki so oskrbovani z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah energetskega zakona niso upravičeni odjemalci ter
- skupne kotlovnice v večstanovanjskih stavbah ali deli drugih stavb, ki služijo večstanovanjskim stavbam kot celoti ali več stanovanjskim stavbam ali drugim nepremičninam in imajo v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, poseben pravni status. 

Na podlagi tarifnih sistemov bodo imeli odjemalci primerljivo obliko in strukturo cene zemeljskega plina. 

S tarifnim sistemom, ki bo pripravljen na podlagi enotne metodologije, bo izvajalec dejavnosti dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem na zaključenih geografskih območjih določil:
- tarifne postavke za dobavljeni zemeljski plin in
- način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov tarifnim odjemalcem na enoten in pregleden način. 

Akt bo prispeval k preglednejšemu, nepristranskemu in enotnemu prikazovanju tarifnih sistemov izvajalcev gospodarskih javnih služb dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. 

Akt omogoča ločitev cene zemeljskega plina na:
- omrežnino, ki pomeni ceno storitve distribucije zemeljskega plina po omrežju in
- ceno zemeljskega plina kot blaga za odjemalce, oskrbovane pod pogoji tarifnega sistema. 

Dobavitelj tarifnih odjemalcev bo pripravil tarifni sistem na podlagi metodologije v skladu z aktom, s čimer bodo postali tarifni sistemi med seboj primerljivi.  

Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
- omrežnina za distribucijsko omrežje,
- cena za dobavljen zemeljski plin,
- trošarine,
- takse in
- DDV. 

Tarifne postavke se morajo oblikovati na podlagi upravičenih stroškov za oskrbo zemeljskega plina. 

Akt je pomembna podzakonska podlaga, ki bo omogočila tarifnim odjemalcem pripravo na popolno odprtje trga z zemeljskim plinom v letu 2007

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega akta. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 1.10.2005. 

PRAVNI VIR:
Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
(UL RS 87/2005)
Energetski zakon
(UL RS 26/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *