Tehnične zahteve za rekreacijska plovila

Avtor: | Objava: 26.10.2004Pravilnik o rekreacijskih vozilih je pomemben za podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo, uvozom, predstavitvami in prodajo ali dajanjem v najem določenih plovil. Pravilnik se, v skladu z Direktivo 94/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta, uporablja za:
rekreacijska vozila,
delno zgrajene čolne in
samostojne in sestavne dele.  

Pravilnik se uporablja tudi za čolne, ki se lahko dajo v najem ali se uporabljajo za usposabljanje za vodenje rekreacijskih čolnov, če se sicer tržijo v rekreativne namene. 

Za rekreacijska plovila se po tem pravilniku šteje kakršenkoli čoln katerekoli vrste, ki se uporablja za športne namene in prosti čas, ne glede na vrsto pogona, z dolžino trupa 2,5 - 24 metrov, merjen glede na ustrezne standarde.  

Vsi našteti izdelki se lahko dajo v promet in uporabo, na razstave ali predstavitve, če ob pravilni konstrukciji in vzdrževanju ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi, premoženja ali okolja, pri čemer morajo izpolnjevati bistvene zahteve za varnost, zdravje, varstvo okolja in varstvo potrošnikov. Če teh zahtev ne izpolnjujejo, se jih na sejmih, razstavah ali predstavah lahko prikazuje pod pogojem, da viden znak jasno označuje, da se ti izdelki ne smejo tržiti ali dati v uporabo, dokler ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, med takšnimi predstavitvami pa se morajo zagotoviti varnostni ukrepi, ki zagotavljajo varnost oseb. 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji mora, če je tako določeno, za vsak omenjeni izdelek, preden ga da na trg ali v uporabo, zagotoviti tehnično dokumentacijo in jo na zahtevo predložiti pristojnemu organu. 
 
Rekreacijska vozila in sestavni deli, ki so dani na trg ali v uporabo, morajo imeti oznako CE, za katero velja:
- Oznaka mora biti sestavljena iz velikih začetnic »CE«, vzorec oznake je natančno določen.
- Oznaka mora biti vidna, berljiva in neizbrisna.
- Oznako mora spremljati identifikacijska številka priglašenega organa.  
 
Rekreativna plovila in njihovi deli so lahko označeni tudi z drugimi oznakami, vendar tako, da ti ne zmanjšajo vidnosti in berljivosti oznake CE. 

Za izvajanje nadzora nad izvajanjem določb pravilnika je pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Če ta ugotovi, da lahko rekreacijsko plovilo ali sestavni del ob pravilni konstrukciji, vgradnji, vzdrževanju in uporabi, skladni z namembnostjo, ogrozijo varnost in zdravje ljudi, lastnine in okolja, mora sprejeti ustrezne ukrepe, da jih prepove, izloči iz pometa ali omeji dajanje v promet ali uporabo. O tem mora nemudoma obvestiti ministrstvo za gospodarstvo in informacijo nuditi na razpolago drugim organom, ki jih ta ukrep zadeva. Ministrstvo mora nadalje o ukrepih, ki zadevajo neustrezno plovilo ali varnostne komponente za rekreacijsko plovilo, ki so označena s CE, nemudoma sporočiti na Komisijo Evropske skupnosti in državam članicam Evropske skupnosti. 

VELJAVNOST:
Od 16.10.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o rekreacijskih vozilih (UL RS 112/2004)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS 59/99, 31/2000, 54/2000, 37/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *