Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil

Avtor: | Objava: 18.10.2005Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil je pomemben za imetnike motornih in priklopnih vozil ter za organizacije, ki so pristojne za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil.  

Pravilnik vnaša v slovenski pravni red določbe Evropskih direktiv, ki se nanašajo na postopke tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil. 

Pravilnik natančneje določa:
- pogoje in način opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozi;
- način vodenja evidenc o opravljenih tehničnih pregledih;
- vsebino obrazca potrdila o tehnični brezhibnosti vozila;
- vsebino obrazca zapisnika o tehničnem pregledu;
- program usposabljanja kandidatov za kontrolorja, referenta in vodjo tehničnih pregledov;
- sestavo in oblikovanje izpitnih komisij za opravljanje izpita za zgoraj navedeno osebje;
- način opravljanja izpitov ter vodenje evidenc o izpitih za zgoraj navedeno osebje. 

Tehnične preglede lahko opravljajo le pravne osebe, ki jim minister za promet izda odločbo, s katero jih pooblasti za opravljanje tovrstne dejavnosti. 

Tehnični pregledi se opravljajo v preizkuševalnem prostoru na kombinirani ali posamični preizkuševalni stezi za:
- osebne avtomobile,
- tovorna vozila,
- motorna kolesa. 

Pravilnik natančno določa pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, naprave in oprema za registracijo motornih vozil, katere morajo zagotavljati pravne osebe, pooblaščene za opravljaje tehničnih pregledov. 

Tehnični pregled je lahko:
reden – opravi se na zahtevo stranke ali
izreden – opravi se po odredbi policista ali inšpektorja. 

Pri tehničnem pregledu se ugotavljajo:
- podatki o vozilu, kot jih določa 202. člen Zakona o varnosti cestnega prometa,
- stanje predpisanih naprav in opreme vozila,
- izpolnjevanje drugih pogojev za varno udeležbo v cestnem prometu. 

Tehnične preglede opravlja ustrezno usposobljen kontrolor, ki je pri pregledu prisoten ves čas do konca pregleda, in ki po opravljenem pregledu poda končno oceno o brezhibnosti vozila. 

Pregled vozila se zaključi z elektronsko potrditvijo, s katero kontrolor jamči, da je bil pregled vozila opravljen v skladu z veljavnimi predpisi. 

Motorno vozilo, ki je pripeljano na tehnični pregled, mora biti redno vzdrževano, nepoškodovano in očiščeno, v nasprotnem primeru lahko kontrolor odkloni opravljanje rednega tehničnega pregleda. Izjemo predstavljajo primeri, ko tehnični pregled odredi policist ali inšpektor. 

Če kontrolor ugotovi, da se podatki o vozilu povsem ujemajo s podatki v listinah o vozilu, vendar pa sumi, da listina o ali na vozilu ni izvirna oziroma je predrugačena, opravi tehnični pregled vozila. Če je vozilo tehnično brezhibno, kontrolor to tudi potrdi, vendar pa je dolžan svoje ugotovitve in razloge za sum nemudoma pisno sporočiti pristojni policijski upravi. 

Pravne osebe, ki so pooblaščene za opravljanje tehničnih pregledov, vodijo evidence o tehničnih pregledih, v katerih se nahajajo podatki o:
- rezultatih meritev,
- vizualno ugotovljenih napakah,
- rezultatih tehničnega pregleda posameznega vozila,
- datumu opravljenega tehničnega pregleda,
- elektronski potrditvi kontrolorja o tehnični brezhibnosti vozila. 

Stranki se izda zapisnik o tehničnem pregledu vozila na posebnem obrazcu, ki je sestavni del pravilnika
- iz njega je razvidno, ali je vozilo tehnično brezhibno ali ne. 

Vozilo, ki ni tehnično brezhibno, mora imetnik vozila pripeljati na tehnični pregled z odpravljenimi napakami najkasneje v treh delovnih dneh po prej opravljenem tehničnem pregledu. Če kontrolor ugotovi, da so ugotovljene napake povsem odpravljene, potrdi tehnično brezhibnost vozila. 

Če je vozilo, ki po ugotovitvah kontrolorja ni bilo tehnično brezhibno, pripeljano v ponovni pregled v roku, ki je daljši od zgoraj navedenega, se tehnični pregled opravi ponovno v celoti. 

Pooblaščene organizacije, ki so pristojne za opravljanje tehničnih pregledov, morajo najkasneje v enem letu po začetku veljave tega pravilnika, pričeti z uporabo novih obrazcev za potrditev o tehnični brezhibnosti vozila, ki se izda stranki in priskrbeti vso potrebno opremo za elektronsko potrditev o tehnični brezhibnosti vozila.  

Obravnavani pravilnik razveljavlja Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/2001, 52/2002, 37/2003, 117/2003.  

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih.  

VELJAVNOST:
Od 19.10.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
(UL RS 88/2005)
Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS 51/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *