Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti družbenika družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Avtor: | Objava: 18.04.2005Ste eden od ustanoviteljev d.o.o. Eden od družbenikov ni izpolnil svojih obveznosti, kakor izhajajo iz družbene pogodbe, zaradi česar je le tej nastala določena škoda. Ali lahko kot družbenik zoper takšnega družbenika vložite tožbo na izpolnitev obveznosti? 

Družbeniki ustanovijo družbo z namenom, da dosegajo nek skupni interes, ki jim v končni fazi prinaša dobiček. Zakon o gospodarskih družbah sicer izrecno ne določa, katero pravno sredstvo je mogoče uporabiti zoper družbenika, ki povzroča bodisi premoženjsko (na primer ne vplača svojega deleža v času, ki se je določil z družbeno pogodbo) ali nepremoženjsko (družbenik ne glasuje za določen sklep, ko bi to moral) škodo. Določa pa obveznosti, ki jih mora posamezen družbenik izpolnjevati.  

Pravna praksa v primerih, ko družbenik ne izpolnjuje svojih obveznosti, ponuja sredstvo, ki omogoča ohranjanje družbeniške discipline, trdnosti družbe in enake obveznosti družbenikov, vendar samo v primerih, ko druga sredstva ne zadoščajo ali pa jih ni bilo mogoče uporabiti. Tako lahko družbenik v svojem imenu in na račun družbe naperi zoper družbenika, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, tožbo, ki se strokovno imenuje »actio pro socio«. Pogoji za upravičeno uporabo tega instituta so:

1. zahtevek je dospel – ne sme biti nobenega vzroka za oprostitev dolžnosti družbenika;
2. uveljavlja se lahko samo nasproti družbenikom in le izjemoma proti tretjim osebam – na primer poslovodja, ki ni družbenik (le, če je to utemeljeno z družbeno pogodbo);
3. ravnanje je protipravno (kršitev družbene pogodbe ali kršitev zakona);
4. zahtevo lahko naperi samo družbenik, ki je sam izpolnil vse obveznosti do družbe;
5. izčrpana so bila že vsa ostala sredstva.

Tožeči družbenik za tožbo ne potrebuje soglasja družbe, vendar pa mora upoštevati dejstvo, ali so bila pred vložitvijo tožbe že izčrpana vsa ostala sredstva. Tako mora na primer:
- zahtevati sklic skupščine in predlagati ustrezno točko dnevnega reda,
- opozoriti poslovodjo,
- kot manjšinski družbenik uveljavljati pravice po 445. členu Zakona o gospodarskih družbah, ...  

V tožbi bo namreč moral dokazovati:
- da je izčrpal vsa možna sredstva mirne rešitve spora, ter
- da je zaradi ravnanja družbenika družbi nastala škoda.  

Čeprav toži v svojem imenu, pa mu ni potrebno dokazovati, da je tudi sam oškodovan. Čeprav družbenik poda zahtevo v svojem imenu, se tožbeni zahtevek izpolni družbi, saj ga naperi za družbo. 

Tožba zoper družbenika se po mnenju pravne prakse lahko uporabi v vseh fazah obstoja družbe – pred vpisom v sodni register, med njenim trajanjem kot tudi ob likvidaciji d.o.o. 

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 15/2005)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *