Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Avtor: Alenka Krkovič | Objava: 10.02.2013

V Uradnem listu RS, št. 94/12, z dne 10. 12. 2012 je uzakonjena posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov tako za tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, kot tudi za tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi Zakona o dohodnini.Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 

Zavezanec na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je gospodarska družba in družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji (v nadaljevanju zavezanec na podlagi ZDDPO-2I), in lahko začne z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, če njegovi prihodki ne presegajo 50.000 evrov, in sicer v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Prihodki se ugotavljajo na podlagi Slovenskih računovodskih standardov 2006 (v nadaljevanju SRS 2006) in pojasnil k SRS 2006 ter njihovih sprememb. Prihodki in odhodki se pri prehodih med ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ter ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov upoštevajo na način, da ne pride do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.  

Ugotavljanje davčne osnove
 

Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se upoštevajo le davčno priznani prihodki, ki predstavljajo prihodke iz davčnega obračuna pod zaporedno številko 4 [1]. (davčno priznani prihodki) in 70 % teh prihodkov lahko predstavlja normirane odhodke. Razlika med davčno priznanimi prihodki in normiranimi odhodki predstavlja davčno osnovo. Dejanski stroški se davčno ne priznajo, prav tako ni mogoče upoštevati davčne olajšave ali davčne izgube. 

Priglasitev obstoječih in novoustanovljenih zavezancev
 
Zavezanec na podlagi ZDDPO-2I se mora davčnemu organu priglasiti najpozneje do 31. marca davčnega obdobja, za katero priglaša ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, oziroma do preteka roka za predložitev davčnega obračuna za predhodno obdobje davčnemu organu v davčnem obračunu za predhodno obdobje oziroma za davčno leto 2013 najpozneje do 2. aprila 2013. Ob priglasitvi zavezanec na podlagi ZDDPO-2I tudi pisno izjavi, da za davčno obdobje uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ter izjavi, da izpolnjuje pogoje, ki jih opredeljuje Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb.
 
Novoustanovljeni zavezanec na podlagi ZDDPO-2I, ki je začel poslovati, v prvem davčnem obdobju in, če je začel poslovati v zadnjih šestih mesecih prvega davčnega obdobja, davčnemu organu priglasi dejansko za prvo davčno obdobje in zato poleg prijave za vpis v davčni register v osmih dneh od vpisa v primarni register oziroma od vpisa v uradno evidenco organa vloži priglasitev, kateri priloži izjavo, da bo za to davčno obdobje uveljavljal ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ter izjavo, da izpolnjuje pogoje, kot jih opredeljuje Zakon o davku od dohodkov pravih oseb.
 
Da bi davčni organ preprečil morebitne špekulacije oziroma fiktivno ustvarjanje pogojev za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, je zakonsko določeno, da se ne šteje za potrebe določanja višine prihodkov, da je zavezanec na novo začel poslovati, če je v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:
a) ustanovil družbo, zavod ali primerljivo osebo na podlagi tujega prava,
b) prišlo do preoblikovanja s prenosom enega ali več obratov na fizično osebo, ki opravlja dejavnost, če je ta fizična oseba predhodno imela delež v zavezancu, ali na družbo, s pridobitvijo lastniškega deleža,
c) začel s poslovanjem na podlagi prenosa enega ali več obratov [2] od druge fizične ali pravne osebe.  

V primerih od a) do c) se prihodki upoštevajo na način, da se seštejejo. 

Priglasitev, ki je opravljena po roku, davčni organ s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve. 
 

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *