Upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

Avtor: | Objava: 18.04.2005Brez posrednika ste kupili rabljeno motorno vozilo. Za prenos lastninske pravice ste s prodajalcem sklenili kupoprodajno pogodbo, na kateri morata biti, za uspešen prenos lastninske pravice in registracijo vozila, podpisa kupca in prodajalca overjena. Ali morate overitev opraviti pri notarju? 

Do začetka veljavnosti novele Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se je začela uporabljati s 1.1.2005, je bilo mogoče overitve opravljati izključno pri notarju. Od tega datuma dalje – torej od 1.1.2005 - pa je mogoče overitve lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij opraviti tudi na upravnih enotah, ki tako potrdijo pristnost lastnoročnega podpisa oziroma istovetnost prepisa in fizične/elektronske kopije. 

Oseba, ki to želi, lahko overi svoj podpis, prepis ali kopijo na katerikoli upravni enoti, ne glede na kraj stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža podjetja.
 

Pri overitvi lastnoročnega podpisa uradna oseba upravne enote najprej zahteva, da predlagatelj dokaže pristnost svojega podpisa s tem, da se lastnoročno podpiše na listino pred uradno osebo ali pa da podpis na listini prizna za svojega. Uradna oseba mora nadalje ugotoviti še istovetnost predlagatelja listine, kar ugotovi na podlagi veljavne javne listine, ki jo je izdal državni organ, z izjemo v primeru, ko uradna oseba predlagatelja osebno pozna. Overitev podpisa se potrdi na izvirni listini z navedbo datuma overitve, oznake s katero je overitev podpisa evidentirana pri organu, z navedbo vrste in oznake uradnega osebnega dokumenta ter s podpisom uradne osebe in z žigom. 

Pri overitvi prepisa mora uradna oseba skrbno preveriti, ali se prepis ujema z izvirno listino in sicer tako po vsebini kot tudi v pravopisu.
Če je listina kakorkoli poškodovana ali ima kakšne zunanje karakteristike, mora to uradna oseba vnesti v prepis. V potrdilu o overitvi se navede oznaka, datum overitve, število pol oziroma listov izvirne listine in prepisa ali kopije, uradna oseba pa mora podpisati potrdilo in odtisniti žig. 
 
Pri elektronski overitvi, elektronsko kopijo napravi uradna oseba, na podlagi izvirne listine, in sicer tako, da jo skenira in shrani v pdf obliki. Za ostala pravila o ugotavljanju istovetnosti, se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za klasične overitve prepisa ali kopije. Sicer pa se elektronsko overitev napravi tako, da  se skupaj z elektronsko kopijo navede tudi oznako, datum overitve, število pol oziroma listov izvirne listine ter oboje varno elektronsko podpiše. Ko je vse navedeno opravljeno, se elektronska kopija dokumenta posreduje v varni elektronski predal ali na naslov elektronske pošte, ki ga določi stranka. Tako overjene kopije bo lahko posameznik nato vedno priložil organu, ki jih bo zahteval v zvezi s posameznimi upravnimi postopki. 

Z uvedbo upravne overitve se znatno znižujejo stroški, ki so pri notarski overitvah občutno višji, racionalnost pa se kaže tudi v porabi časa, saj bo posameznik sedaj lahko vse opravil tako rekoč na enem mestu. 

PRAVNI VIR:
Zakon o splošnem upravnem postopku
(UL RS 22/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *