Upravni postopek – po novem ni potrebno prilagati potrdil in izpiskov

Avtor: | Objava: 10.06.2002V upravnih postopkih, ki se začnejo na zahtevo stranke, vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni ali drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. To pomeni, da vlogam v upravnem postopku poslej ne bo potrebno prilagati npr. izpiskov iz sodnega registra, zemljiškoknjižnih izpiskov, rojstnih listov, ipd., temveč si bodo morali upravnih organi te podatke in potrdila preskrbeti sami.

Sprememba določa tudi rok, v katerem so upravni organi dolžni zaprositi druge organe za podatke iz uradnih evidenc (takoj oz. najkasneje v roku treh delovnih dni po vložitvi vloge). Zahtevane podatke so organi dolžni posredovati v 15-ih dneh.
 
Stranka ima v skladu z zakonom možnost izjaviti, da prepoveduje organu, da si po uradni dolžnosti pridobi njene osebne podatke iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sama.

Podatke iz uradnih evidenc, ki štejejo za davčno tajnost, si lahko uradna oseba priskrbi le na podlagi zakona ali izrecne pisne privolitve stranke, na katero se ti podatki nanašajo.
Sprememba zakona naj bi prispevala k zmanjševanju birokracije in hkrati pomeni zmanjšanje izdatkov pravnih in fizičnih oseb za sodne in upravne takse.

VELJAVNOST:
Od 29.06.2002 dalje.
PRAVNI VIR:
Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku
(UL RS 52/2002)
Zakon o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99, 70/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *