Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Avtor: | Objava: 30.05.2005Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida je pomembna za vse gospodarske družbe, katerih dejavnosti so povezane z onesnaževanjem zraka z emisijami ogljikovega dioksida. 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi je upravljavec naprave, ki ima v posesti kurilno napravo, industrijsko peč ali sežigalnico odpadkov

Uredba ureja:
- plačevanje okoljske dajatve zaradi onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida pri izgorevanju goriv ali drugih gorljivih organskih snovi zavezanca za okoljsko dajatev ter plačnike le-te,
- osnovo za obračunavanje okoljske dajatve,
- višino in način obračunavanja,
- odmere ter plačevanje,
- pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve in
- oprostitev ali zmanjšanje plačila okoljske dajatve. 

Okoljsko dajatev zavezancu odmeri Ministrstvo za okolje do 31. oktobra za preteklo koledarsko leto in sicer na podlagi napovedi, ki jo mora zavezanec podati pri Ministrstvu vsako leto do 31. marca tekočega koledarskega leta za preteklo leto. 

Zavezanec je dolžan hraniti vso dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov v napovedi, deset let od dneva pravnomočnosti odločbe Ministrstva, s katero mu odmeri višino dajatve.  

Med koledarskim letom zavezanec plačuje okoljsko dajatev v obliki mesečne akontacije.
 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi izgorevanja goriva je pravna ali fizična oseba, ki rabi gorivo za zgorevanje; slednji sam obračunava in plačuje okoljsko dajatev v proračun RS za gorivo:
- ki ga sam pridobi iz druge države članice EU,
- ki ga sam proizvede,
- ki ga je nabavil v režimu odloga plačila. 

Plačnik okoljske dajatve zaradi izgorevanja goriva je zavezanec, ki nabavlja gorivo od pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki na območju RS opravlja dejavnost trgovine z gorivi. 

Plačniku in zavezancu okoljske dajatve zaradi izgorevanja goriva obveznost plačevanja dajatve nastane:
- ko je gorivo prvič dano v promet na območju RS, če gre za proizvodnjo goriva;
- ob pridobitvi goriva iz druge države članice EU ali
- ob uvozu goriva iz tretjih držav, z izjemo v primerih, ki jih uredba določa za odlog plačila, ki so naslednji:
  1. če se gorivo, ki spada med trošarinske izdelke, obravnava v režimu odloga plačila trošarine v skladu s predpisi o trošarinah ali
  2. za gorivo, ki ga uporablja oseba, ki v skladu z uredbo pridobi dovoljenje za oproščenega proizvajalca – le tega izda carinski organ na podlagi pisne vloge upravljavca naprave, ki ima za obratovanje naprave dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov po predpisih o varstvu okolja in je energetsko intenzivno podjetje.

Okoljsko dajatev se lahko pod določenimi pogojih tudi vrne in sicer ima pravico do vrnitve:
- pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za gorivo, ki ga iznese iz druge države članice EU ali izvozi, če dokaže, da je bila okoljska dajatev zaradi izgorevanja goriva plačana in je bilo gorivo izneseno iz območja RS ali uvoženo iz območja EU; odločbo o vrnitvi izda carinski organ;
- zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, ki je upravljavec naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije in je nabavil gorivo, za katerega je bila okoljska dajatev že plačana; odločbo izda Ministrstvo in sicer za obdobje enega koledarskega leta;
- zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, ki je upravljavec naprave, za katero je pridobil dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov po predpisih o varstvu okolja, pa ni energetsko intenzivno podjetje in je nabavil gorivo, za katero je okoljska dajatev že plačana; odločbo izda Ministrstvo za obdobje enega koledarskega leta;
- zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, ki je z Ministrstvom za okolje sklenil pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2 in je nabavil gorivo, za katerega je bila okoljska dajatev že plačana; odločbo izda Ministrstvo za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2009. 

Vračilo vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva se uveljavlja tako, da
:
- v primeru pod prvo točko upravičenec predloži carinskemu organu, po dobavi goriva v drugo državo članico EU ali v izvoz, zahtevek za vračilo plačane okoljske dajatve;
- v drugih treh primerih mora upravičenec carinskemu organu podati zahtevek najkasneje v 60-ih dneh po poteku koledarskega leta, za katerega je pridobil odločbo o upravičenosti vračila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva. 

Na poziv carinskega organa mora upravičenec, ki je zahteval vračilo okoljske dajatve, podati tudi kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila vplačane okoljske dajatve. 

Ta Uredba razveljavlja Uredbo o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 91/2002, 8/2003, 46/2004). 

VELJAVNOST:
Od 1.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
(UL RS 43/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *