Usklajevanje plač v letu 2005

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 09.09.2005

Pri obračunu in izplačilu plač za avgust 2005 (izplačilo septembra 2005) bo tudi letos treba te uskladiti s sprejeto politiko plač v zasebnem sektorju. V posameznih dejavnostih je treba plače uskladiti tudi za obdobje pred avgustom 2005. Predstavljamo podrobnejši pregled uskladitev.



Naj na kratko spomnim. Z Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Ur. list RS, št. 55/04) - DPP in Zakonom o izvajanju Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004 – 2005 (Ur. list RS, št. 70/04) – ZIDPPZS ter z določbami kolektivnih pogodb posameznih dejavnosti v zasebnem sektorju se plače v tem sektorju v letih 2004 in 2005 usklajujejo drugače, kot je bila praksa pred uveljavitvijo navedenih predpisov (usklajevanje izhodiščnih plač v odstotkih).    

Usklajujejo se praviloma za enake nominalne zneske, ki jih določijo socialni partnerji s kolektivno pogodbo posamezne dejavnosti. Če s kolektivno pogodbo dejavnosti znesek uskladitve plač ni določen, velja znesek, določen z DPP (5. člen) oziroma ZIDPPZS (3. člen). Ta znaša za leto 2005 5100 SIT bruto.   

Uskladitve, ki se razlikujejo od določil DPP in ZIDPPZS 

Drugačen znesek in način uskladitve plač v letu 2005, kot je določen z DPP in ZIDPPZS, je določen v naslednjih kolektivnih pogodbah

·        Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Ur. list RS, št. 6/00. Za delodajalce, ki jih zavezuje ta kolektivna pogodba, je znesek uskladitve plač tudi za leto 2005 določen z Aneksom št. 1 (Ur. list RS, št. 103/04), s katerim je določena uskladitev za leto 2004 in znaša 6800 SIT bruto

·        Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci (Ur. list RS, št. 26/91). Tudi za delodajalce, ki jih zavezuje ta kolektivna pogodba, je znesek uskladitve plač za leto 2005 določen z Aneksom št. 1 h KP (Ur. list RS, št. 129/04), s katerim je določena uskladitev za leto 2004 in znaša 6800 SIT bruto

·        Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 1/05) je znesek uskladitve vključila v sistem plač tako, da so v tarifni prilogi h KP določene najnižje osnovne in najnižje izplačane plače od 1. 1. 2005 in od 1. 8. 2005. Delodajalcem s področja gradbenih dejavnosti torej ni treba posebej obračunavati ali izkazovati uskladitvenega dodatka. Enako velja tudi za druge dejavnosti, kjer so zneski uskladitve s kolektivno pogodbo vključeni v sistem plač. 

·        Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti (Ur. list RS, št. 50/03) je ravno tako znesek uskladitve vključila v sistem plač tako, da so v tarifni prilogi h KP (Ur. list RS, št. 61/05) določene najnižje osnovne plače, veljavne od 1. 8. 2005. 

·        Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Ur. list RS, št. 83/97). Uskladitveni znesek je določen z Aneksom k Tarifni prilogi KP (Ur. list RS, št. 71/05) in obenem vključen v sistem plač za delavce te dejavnosti. Skupaj z zneskom uskladitve za leto 2004 (8000 SIT) znaša znesek, ki je vključen v sistem plač, 11.600 SIT bruto. Uskladitev plač za leto 2005 po tej kolektivni pogodbi velja od 1. 7. 2005. 

·        Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Ur. list RS, št. 83/97). Znesek uskladitve znaša 6600 SIT bruto. Določen je z Aneksom št. 2 k Tarifni prilogi KP (Ur. list RS, št. 71/05) in se izplača za delo, opravljeno v avgustu 2005 in pozneje. 

·        Kolektivna pogodba bank in hranilnic v RS (Ur. list RS, št. 81/04). Znesek uskladitve znaša 9768 SIT bruto. Določen je z Dodatkom št. 2 h KP (Ur. list RS, št. 71/05) in se izplačuje od plače za avgustu 2005 naprej. 

·        Kolektivna pogodba za cestni potniški promet (Ur. list RS, št. 32/98). Znesek uskladitve znaša 5515 SIT bruto. Določen je z Aneksom št. 2 h KP (Ur. list RS, št. 72/05) in se skupaj z zneskom uskladitve za leto 2004 izplačuje od plače za avgustu 2005 naprej. 

·        Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Ur. list RS, št. 58/01). Znesek uskladitve znaša 5832 SIT bruto, ne velja pa za delodajalce, ki so leto 2004 zaključili z izgubo. Za te velja znesek uskladitve iz DPP oziroma ZIDPPZS, torej 5100 SIT. Uskladitev je določena z Aneksom k Tarifni prilogi KP (Ur. list RS, št. 78/05) in se skupaj z zneskom uskladitve za leto 2004 (8500 SIT) izplačuje od plače za avgustu 2005 dalje.   

Uskladitve v skladu z DPP in ZIDPPZS 

V Uradnem listu št. 79/05 z dne 26. 8. 2005 so bili objavljeni zneski in načini za uskladitev plač v skladu z DPP in ZIDPPZS še za naslednje dejavnosti oziroma v skladu z naslednjimi kolektivnimi pogodbami: 

·        Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. list RS, št. 69/94). Uskladitev se izvede tako, da se znesek uskladitve bruto plač iz avgusta 2004 v višini8901 SIT s 1. 4. 2005 všteje v osnovno bruto plačo delavca, ki jo določa 188. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa. Na enak način se všteje s 1. 8. 2005 v osnovno bruto plačo tudi znesek uskladitve plač iz avgusta 2005 v višini 8543 SIT

·        Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti (Ur. list RS, št. 7/98). Pri tej kolektivni pogodbi so že s Tarifno prilogo (Ur. list RS, št. 101/04) določene izhodiščne in osnovne plače, ki veljajo od 1. 8. 2005, z Aneksom št. 1 k Tarifni prilogi (Ur. list RS, št. 79/05) pa je določen način uskladitve, če se plače delavcev ne zvišajo za dogovorjeni znesek 6126 SIT

·        Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Ur. list RS, št. 43/00). Tudi pri tej kolektivni pogodbi so s Tarifno prilogo (Ur. list RS, št. 17/04) določene izhodiščne in osnovne plače, ki veljajo od 1.8.2005, z Aneksom št. 1 k Tarifni prilogi (Ur. list RS, št. 79/05) pa je določen način uskladitve, če se plače delavcev ne zvišajo za dogovorjeni znesek (različno po dejavnosti). 

·        Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Ur. list RS, št. 51/98). Na podoben (zapleten) način kot pri prejšnjih dveh kolektivnih pogodbah se določa uskladitev plač tudi pri tej kolektivni pogodbi. Izhodišče so določbe Tarifne priloge (Ur. list RS, št. 103/04), ki se za leto 2005 spreminjajo na podlagi Aneksa št. 1 k tej Tarifni prilogi (Ur. list RS, št. 79/05). 

·        Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Ur. list RS, št. 9/98). Na podlagi Aneksa h KP (Ur. list RS, št. 79/05) znašajo zneski uskladitve:

-         za I. skupino dejavnosti 7000 SIT
-         za II. skupino dejavnosti 8615 SIT
-         za III. skupino dejavnosti 13.220 SIT

Navedeni zneski se skupaj z zneski uskladitve za leto 2004 izplačujejo od plače za avgustu 2005 dalje.  

·        Kolektivna pogodba za dejavnost pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Ur. list RS, št. 79/05). Z Aneksom k tarifni prilogi te KP (Ur. list RS, št. 79/05) je določeno, da se plače zaposlenih povečajo od 1. 8. 2005 za 5600 SIT bruto 

Kaj pa druge dejavnosti in delodajalci? 

Za vse druge dejavnosti oziroma za vse delodajalce, za katere veljajo druge kolektivne pogodbe, velja, da so dolžni pri izplačilu plač za mesec avgust 2005 in pozneje te povečati za uskladitveni dodatek, določen z DPP (5. člen) oziroma ZIDPPZS (3. člen), torej za 5100 SIT bruto.

Pričakuje se, da bodo stranke še nekaterih kolektivnih pogodb določile zneske oziroma načine za uskladitev plač v tem letu, a do zaključka tega prispevka (29. 8. 2005) so bili objavljeni le navedeni.         

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *