Usposabljanje in financiranje mladih raziskovalcev v gospodarstvu

Avtor: | Objava: 01.03.2005Pravilnik o usposabljanju mladih raziskovalcev v gospodarstvu predstavljamo tistim delodajalcem/pravnim osebam, ki jih zanima usposabljanje oziroma izvajanje podiplomskega študija mladih raziskovalcev v gospodarskih organizacijah. 

Pravilnik določa obliko, način vključevanja, pogoje, postopek za izbor prijav, financiranje ter način spreminjanja usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva za njihovo usposabljanje in podiplomski študij pri pravnih osebah, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. 

Finančno podporo tovrstnemu sodelovanju nudita Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (agencija) in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Sredstva se črpajo iz sredstev državnega proračuna na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno v Uradnem listu RS, praviloma do 31. marca tekočega leta. 
 
Kandidate prijavi na razpis pravna oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, tehnološki center ali regionalna razvojna agencija, pod pogojem, da je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi agencija. 
 
Natančno so določeni pogoji, ki jih morata izpolnjevati kandidat in prijavitelj, da sta upravičena do prijave na razpis ter dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti k prijavi.  

Odpiranje in ocenjevanje prijav vodi posebna komisija za ocenjevanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva, ki jo imenujeta financerja (agencija in ministrstvo).  

Eden od pogojev, ki morajo biti izpolnjeni je tudi, da je mladi raziskovalec v delovnem razmerju pri prijavitelju; za mentorja ta pogoj ni določen, pač pa imajo pri izbiri ustreznosti kandidata prednost tisti, katerih mentor je zaposlen pri prijavitelju. 
 
Prijavitelj mora poleg ostale, s pravilnikom določene dokumentacije, k prijavi priložiti tudi okvirni program raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca na razvojno-raziskovalnih projektih prijavitelja. Pravilnik določa, kakšna mora biti vsebina raziskovalnega programa. 

Komisija pri izbiri ustreznosti prijave ocenjuje:
- ustreznost mentorja,
- ustreznost raziskovalne skupine,
- ustreznost kandidata,
- program usposabljanja in
- ustreznost prijavitelja. 
 
Kriteriji za posamezno od zgoraj navedenih ocenjevanih skupin so vnaprej določeni. 

Dokončna lista se sprejme s strani obeh financerjev s sklepom, na katerega je možna pritožba v 8. dneh od prejema le tega. Sama pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 

Izbrani prijavitelj in financerja sklenejo pogodbo o financiranju mladega raziskovalca, na podlagi katere določita medsebojne pravice in obveznosti. 

Prijavitelj s podpisom pogodbe postane izvajalec, njegova dolžnost pa je, da:
- financerju, v rokih določenih v pogodbi, poroča o usposabljanju mladega raziskovalca;
- izdela letno poročilo, v skladu z Navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju mladega raziskovalca. 

Izvajalec je financerjema dolžan omogočiti vpogled v porabo sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe. 
 
Mladi raziskovalec mora po pridobljeni izobrazbi sprejeti v Republiki Sloveniji ustrezno zaposlitev in sicer za enak čas, kot je trajalo financiranje usposabljanja, v nasprotnem primeru pa mora vrniti 5% izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 

Prekinitev pogodbenega razmerja in posledice:
  1. Financerja lahko prekineta financiranje in odstopita od pogodbe v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
  2. Izvajalec ali mladi raziskovalec lahko na lastno željo prekineta pogodbo s financerjema, pri čemer je takšno dejanje brez finančnih posledic v prvih šestih mesecih financiranja, po tem obdobju pa nastopi odgovornost izvajalca, kot je opredeljena v pogodbi o financiranju.

V primeru nenamenske porabe sredstev je izvajalec dolžan povrniti že dana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 

VELJAVNOST:
Od 11.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o usposabljanju mladih raziskovalcev v gospodarstvu
(UL RS 12/2005)
Zakon o raziskovalni dejavnosti (UL RS 96/2002)
Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (UL RS 123/2003)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *