Uvoz določenega blaga je oproščen uvoznih dajatev

Avtor: | Objava: 10.01.2003Uredba o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev določa način uveljavljanja pravice do oprostitve uvoznih dajatev ter količine, vrste in namen uporabe blaga, ki je lahko oproščeno uvoznih dajatev v skladu s carinskim zakonom (159. do 164.a člen).

V nadaljevanju predstavljamo zgolj okvirni seznam blaga, ki se lahko uvaža brez plačila uvoznih dajatev v primeru, da so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Uredba. V primeru, da carinski organ ugodi zahtevku za oprostitev plačila uvoznih dajatev, izda odločbo v obliki uradnega zaznamka na carinski deklaraciji.

Plačila uvoznih dajatev so oproščeni:
- predmeti, ki predstavljajo rabljeno osebno premoženje fizičnih oseb, ki se selijo v Slovenijo,
- predmeti, ki jih fizične osebe priložnostno prejmejo iz tujine v manjših pošiljkah v pošti,
- predmeti, ki jih osebe, ki stalno prebivajo v RS, podedujejo v tujini,
- zdravila za osebno uporabo,
- zdravila ki jih fizične osebe prinesejo s seboj ali prejmejo iz tujine v pošiljkah,
- predmeti, posebej izdelani za izobraževanje, usposabljanje ali zaposlovanje telesno ali duševno prizadetih oseb,
- gorivo v tovarniško vdelanih rezervoarjih motornih vozil, motornih koles in specialnih kontejnerjev, ki se uvažajo na carinsko območje,
- uvoz poljedelskih, živinorejskih, čebelarskih, vrtnarskih in gozdarskih pridelkov oziroma izdelkov, če slovenski državljani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji, pridelajo te izdelke na svojih posestvih v obmejnem območju sosednje države,
- semena, gnojila in izdelki za obdelavo zemlje in pridelkov, namenjeni za uporabo na posestvih, ki se nahajajo na obmejnem območju RS in katera upravljajo kmetijski pridelovalci, ki imajo prebivališče v sosednji državi,
- učni pripomočki, ki jih za lastne potrebe v času študija oziroma po zaključku študija prinesejo s seboj iz tujine tuji dijaki in študentje, ki se šolajo v RS,
- material, ki se uporablja za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav, ki so pokopane na carinskem območju in jih v skladu s predpisi, ki urejajo pokopališko in pogrebno dejavnost oziroma vojna grobišča, uvažajo s strani pristojnih organov pooblaščene organizacije,
- blago, če ga uvažajo državni organi in organizacije ter dobrodelne in človekoljubne organizacije,
- znanstveni instrumenti in oprema, če je uvožena izključno za nekomercialne namene,
- farmacevtski proizvodi za humano oziroma veterinarsko rabo, ki so namenjeni športnikom oziroma živalim, ki sodelujejo na mednarodnih športnih manifestacijah, organiziranih na carinskem območju in sicer v okviru količin, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih osebnih potreb v času bivanja na tem območju.

Za različne vrste prekrškov glede nespoštovanja določil te uredbe so predvidene denarne kazni od 30.000 do 1,200.000 tolarjev.

VELJAVNOST:
Od 1.1.2003

PRAVNI VIR:
Uredba o uveljavljanju pravice do oprostitev uvoznih dajatev
(UL RS 112/2002)
Carinski zakon (UL RS 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 13/2001, 62/2001 in 59/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *