Varnost in zdravje pri uporabi računalnika

Avtor: Justin Marjan | Objava: 10.09.2003

Zahteve, ki jih morate izpolniti: zdravstveni pregledi oči, primerna oprema in ureditev prostora.



Ob vseh pozitivnih učinkih novih tehnologij, pozabljamo na pomembno dejstvo: nove tehnologije lahko prinašajo poleg pozitivnih lastnosti tudi nevarnosti za naše zdravje, zato je priporočljivo, da se seznanimo ne samo s pozitivnimi učinki, temveč tudi z nevarnostmi oziroma navodili proizvajalca naprave in predpisi za varno delo, ki posegajo v področje naprave.  
Več resnih znanstvenih raziskav je ugotovilo številne potencialne zdravstvene in druge težave, ki zmanjšujejo udobje, ugodje in učinkovitost uporabnikov opreme s slikovnim zaslonom. Čedalje več uporabnikov računalniške opreme s slikovnim zaslonom poroča o neugodju in drugih motnjah. Te težave so začasne narave, ki po koncu dela izginejo, vseeno pa so neprijetne, zato se jim je treba izogibati in jim hkrati namenjati vso pozornost. Če začetne zdravstvene težave zanemarite, lahko to privede do dolgotrajnih oziroma kroničnih obolenj predvsem zaradi glavobolov, bolečin v vratu, pekočih in solzečih oči, psihične napetosti, kakor tudi bolečin v ramah in rokah. 

Ergonomska načela oblikovanja delovnega mesta z računalnikom so že več let znana. Industrija je ustvarila temeljne pogoje za ugodno oblikovanje. Kot pomoč za učinkovito oblikovanje delovnih mest in varno delo na delovnem mestu pa je izdelan tudi Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/2000). 

Ugotavljamo, da porastu delovnih mest ob zaslonih ni sledila priprava delavcev za tako delo, predvsem pa je pomanjkljivo poučevanje za varno in zdravo delo še danes. Številna delovna mesta, kjer uporabljajo računalnike, še danes niso urejena v skladu z predpisi.   

Splošne zahteve glede varnosti in predvsem skrb za vid 

V nadaljevanju prispevka vam bomo predstavili pomembna določila Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom:  
* Delodajalec sprejme izjavo o varnosti za vsa delovna mesta, pri kateri mora upoštevati predvsem tveganje za okvaro vida ter za prekomerne fizične in psihične obremenitve, in izvesti ukrepe za odpravo nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare. Delavci morajo biti seznanjeni z vsemi okoliščinami in zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu.  
* Delodajalec mora zagotoviti, da je delavec usposobljen za varno in zdravo delo na delovnem mestu, in sicer ob prvi razporeditvi na delo na delovno mesto in pred izvedbo vsake spremembe, ki bi lahko vplivala na varnost in zdravje na takem delovnem mestu.  
* Delo mora biti organizirano tako, da je čimbolj raznoliko, med delom morajo biti zagotovljeni krajši in daljši odmori, ki so sestavni del delovnih nalog.  
* Poleg seznanjanja delavcev se mora delodajalec z delavci posvetovati o vseh pomembnih zadevah v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na delovnih mestih, na način in v obsegu, določenim z zakonom.  
* Delodajalec mora zagotoviti pri pooblaščenem zdravniku zdravstveni pregled oči in vida delavcev v okviru preventivnih pregledov:
- pred začetkom dela na delovnem mestu,
- v časovnih presledkih, ki jih določi pooblaščeni zdravnik,
- na zahtevo delavca, če ta zazna težave, ki so bile lahko posledica dela z zaslonom.  
* Delavci imajo pravico do specialističnega pregleda oči in vida, če se pri pregledu iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi, da je ta potreben.  
* Če pregled oči in vida pokaže, da z uporabo običajnih korekcijskih pripomočkov ni moč odpraviti težav z očmi in vidom, ki jih ima delavec pri delu na delovnem mestu, mu je delodajalec dolžan zagotoviti posebne korekcijske pripomočke.  
* Finančna sredstva za izvedbo ukrepov iz tega člena pravilnika ne smejo bremeniti delavca.   

Zahteve glede opreme  

Uporaba opreme, ki sodi na delovno mesto, ne sme pomeniti nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare delavca.

 Zaslon 

* Oddaljenost zaslona od oči delavca ne sme biti manjša od 500 mm, vendar ne tolikšna, da bi delavcu povzročala težave pri branju podatkov z zaslona ali druge težave.  
* Slika na zaslonu ne sme utripati. Osveževalna frekvenca zaslona mora biti najmanj 70 Hz.  
* Znaki na zaslonu morajo biti dovolj veliki, ostri, nepopačeni in razločno oblikovani. Znaki, presledki med znaki in med vrsticami morajo biti dovolj veliki, da jih je mogoče ločiti brez napora, pa tudi dovolj majhni, da je besedilo pregledno.  
* Svetlost in kontrast na zaslonu morata biti enostavno nastavljiva, tako da ju delavec brez težav prilagaja razmeram v delovnem okolju. Razmerje svetlosti med znaki in ozadjem mora biti najmanj 1 : 4.  
* Zaslon mora biti lahko gibljiv, tako da lahko delavec smer in naklon prilagodi v skladu z ergonomskimi zahtevami dela. 
* Zagotovljena mora biti možnost prilagoditve višine zaslona višini oči delavca tako, da je zgornja vrstica na zaslonu približno 5 cm pod višino oči.  
* Na zaslonu ne sme biti odsevov, ki bi zmanjševali in motili berljivost znakov.  
* Zaslon mora biti zaradi dobre berljivosti vedno očiščen.  

 Tipkovnica  

* Srednja višina tipkovnice ne sme presegati 30 mm, njena nagnjenost pa mora ustrezati ergonomskim zahtevam. Tipkovnica mora biti prosto gibljiva po delovni površini, da omogoča delavcu naravno držo telesa in rok.  
* Možnost premikanja in prilagajanja tipkovnice ne sme biti omejena s sredstvi priključitve ali z dolžino kabla.  
* Na delovni mizi ali delovni površini mora biti pred tipkami najmanj 100 mm proste površine za oporo rok delavca.  
* Površina tipkovnice, ki naj bo svetle barve, mora biti brez leska. Razmestitev tipk na tipkovnici in značilnosti tipk morajo ustrezati ergonomskim zahtevam.  
* Tipke in simboli na tipkah morajo biti jasno označeni in morajo zagotavljati lahko prepoznavnost in berljivost.

 Delovna miza ali delovna površina  

* Delovna miza ali delovna površina ne sme imeti leska in mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna. Uporabiti je treba ustrezne materiale (na primer les).  
* Površina mize ali delovne površine mora biti najmanj 800 mm x 1200 mm in zadostna za delo, tako da omogoča primerno razmestitev zaslona, tipkovnice, pisnih podlag in druge opreme ter dovolj prostora za premikanje miške.  
* Pod mizo mora biti prostega prostora najmanj 600 mm x 580 mm x 620 mm (globina x širina x višina).  
* Delovna miza ali delovna površina mora biti stabilna in mora biti, če je le mogoče, po višini nastavljiva ali pa mora biti višina med 720 in 750 mm.  
* Držalo za predloge mora biti stabilno, nastavljivo, imeti mora ravnilo za označevanje vrstic in mora biti izvedeno in postavljeno tako, da ne povzroča delavcu dodatnih obremenitev oči, vratu in/ali glave.

 Delovni stol 

* Delovni stol mora biti stabilen in delavcu omogočati udoben položaj ter neovirano premikanje.  
* Delovni stol mora imeti nastavljivo višino sedežne površine in premično podvozje.  
* Ledvena opora za hrbet mora biti nastavljiva po naklonu in višini in naj omogoča elastično podajanje naslonjala pri spreminjanju naklona hrbta.  
* Opora za noge mora biti zagotovljena vsakemu delavcu, ki to želi. Biti mora dolga najmanj 450 mm in široka 350 mm, dovolj visoka, stabilna, nedrseča in mora delavcu omogočati udoben položaj in naklon nog.    
Zahteve glede programske opreme  

Pri oblikovanju, izbiri, naročanju in spreminjanju programske opreme in pri oblikovanju delovnih mest, kjer se uporablja zaslon, je treba upoštevati naslednja načela:  
* Programska oprema mora ustrezati namenu delovnih nalog, mora biti enostavna za uporabo in prilagojena ravni delavčevega znanja in izkušenj.  
* Sistem mora delavcu dajati povratne informacije o izvajanju delovnih nalog, oblika in hitrost podajanja informacij sistema morata biti prilagojena delavcu.  
* Programska oprema mora izpolnjevati ergonomske zahteve, še zlasti pri delu z obdelavo podatkov.  
* Če je le mogoče, imejmo na zaslonu temne znake na svetlem ozadju.. Pri barvnem zaslonu morajo biti barve, posebej še ozadja, čim manj izrazite, kolikor je to glede na zahteve dela mogoče.   

Zahteve glede delovnega okolja  

Prostorske zahteve  

Delovno mesto mora biti oblikovano tako, da delavec ne dela v prisilni nefiziološki drži. Na delovnem mestu mora biti dovolj prostora, da delavec zlahka spreminja položaj telesa in se giblje pri delu. Prostornino, prosto talno površino na delavca in višino prostora določa pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.. V prostorih s stalnimi delovnimi mesti mora delodajalec zagotoviti, da pripada vsakemu delavcu najmanj naslednji prosti zračni volumen:   - 12 m3 pri lahkem fizičnem delu; - 15 m3 pri srednje težkem fizičnem delu; - 18 m3 pri težkem fizičnem delu.  

Temperatura v prostorih  
 Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28o C. Izjema so tako vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže 28o C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od 20o C. 

Osvetljenost
 

Naravna in/ali umetna osvetljenost prostora mora biti, če je le mogoče, 400 luksov (± 100 luksov) in mora zagotavljati zadovoljive svetlobne razmere, upoštevajoč vrsto dela in zmogljivost delavčevega vida. Če je le mogoče, razmerje svetlosti med zaslonom in okoljem v neposrednem vidnem polju ne sme presegati 1 : 3, v ožjem vidnem polju 1 : 10 in v širšem vidnem polju 1 :2 0.  
Moteče bleščanje in odseve zaslona je treba preprečiti z ustrezno postavitvijo delovnega mesta glede na razmestitev in tehnične značilnosti virov osvetlitve.  
Bleščanje in odsevi 

Delovno mesto mora biti oblikovano tako, da viri svetlobe, kot so okna, svetilke ali druge svetlobne odprtine ali svetle površine ne povzročajo neposrednega bleščanja ali motečega zrcaljenja na zaslonu.   Okna morajo imeti ustrezna senčila za preprečevanje vpada sončne svetlobe na delovno mesto ali v prostor tako, da ni moteno delo.  

Zaslon, če je le mogoče, ne sme biti obrnjen proti oknu ali od okna, sicer so potrebni posebni ukrepi proti bleščanju in zrcaljenju. Nizi stropnih svetilk morajo biti vzporedni s smerjo delavca na delovnem mestu, zaslon pa mora biti nameščen in nagnjen tako, da ni zrcaljenja svetilk na zaslonu. Svetilke v prostoru morajo imeti takšne svetlobno-tehnične značilnosti, da ne povzročajo zrcaljenja na zaslonu.  

Hrup  

Hrup opreme in drugih virov zvoka v prostoru ne sme motiti dela in mora izpolnjevati zahteve pravilnika o varnostnih in zdravstvenih zahtevah pred nevarnostjo hrupa pri delu.    

Sevanje 

Vsa elektromagnetna sevanja, z izjemo vidnega sevanja, morajo biti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu s predpisi in zmanjšana do najmanjše možne mere.

Najpogostejše napake pri delu z računalnikom 
- Previsoko nameščen monitor - zgornja vrstica napisa na monitorju mora biti 5 cm pod vodoravno linijo oči uporabnika; viri svetlobe se ne smejo zrcaliti (odsev) v monitorju.  
- Neprimerna oddaljenost monitorja od uporabnika in neprimerna višina črk.  Pri gledanju z razdalje 50 cm je najprimernejša višina črk 2,6 mm, pri 60 cm 3,2 mm in pri gledanju z razdalje 70 cm 3,7 mm. 

- Neustrezen kontrast med znaki in ozadjem. Kontrast mora znašati najmanj 1 : 4.            

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *