Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam

Avtor: | Objava: 07.11.2005Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu je pomemben predvsem za delodajalce, ki morajo zagotoviti ustrezne pogoje za delo.  

Namen Pravilnika je uskladitev našega pravnega sistema z direktivo EU 2002/44/ES z dne 25. junija 2002 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij).  

Pravilnik velja za dejavnosti, v katerih obstaja možnost, da so delavci izpostavljeni tveganjem mehanskih vibracij.  

Mehanske vibracije se delijo na:
vibracije dlan-roka (mehanske vibracije, ki ob prenašanju na človeško dlan ali roko predstavljajo tveganje za varnost in zdravje delavcev) in
vibracije celotnega telesa (mehanske vibracije, ki predstavljajo tveganje za varnost in zdravje delavcev ob prenašanju na celotno telo). 

Pravilnik določa mejne vrednosti, ki so še dovoljenje pri izpostavljenosti za posamezno izmed vrst možnih mehanskih vibracij. 
 
Delodajalec je v skladu s prilogo Pravilnika dolžan opraviti oceno tveganja ravni mehanskih vibracij, ki so jim izpostavljeni delavci ter na podlagi napravljene ocene zagotoviti varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev. 

Delodajalec je delavce dolžan ustrezno informirati glede tveganj zaradi mehanskih vibracij in delavce tudi primerno usposabljati.
 

Oceno tveganja in meritve mejnih vrednosti opravljajo pristojne službe in/ali strokovni delavci in sicer v ustreznih časovnih presledkih, v skladu s posebnimi predpisi, ki se nanašajo na to področje. 

Delodajalec je dolžan izdelano oceno tveganja hraniti na ustreznem nosilcu podatkov in jo tudi ažurirati, v skladu z nastalimi spremembami. 

Delodajalec je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan omogočati izvajanje ustreznega zdravstvenega nadzora. 

Če zdravnik pri izvajanju zdravstvenega nadzora pri posameznem delavcu ugotovi, da se pojavlja določena bolezen ali škodljivi učinki, ki so posledica izpostavljenosti mehanskih vibracij pri delu, je dolžan:
- obvestiti delavca o izvidu,
- delavcu podati informacije in nasvete v zvezi z zdravstvenim nadzorom, ki bi se mu moral podvreči ob koncu izpostavljenosti in
- ob upoštevanju zdravniške molčečnosti obvestiti delodajalca o bistvenih ugotovitvah zdravstvenega nadzora. 

V primeru ugotovitve vpliva mehanskih vibracij na delavca v zvezi z delom v okviru rednega zdravstvenega nadzora, je delodajalec dolžan:
- preveriti oceno tveganja,
- preveriti vse ukrepe, ki so predvideni za odpravljanje in zmanjševanje tveganj,
- upoštevati nasvete pooblaščenega zdravnika ali inšpekcij dela pri izvajanju ukrepov, ki bi bili potrebni za zmanjševanje tveganja,
- poskrbeti za stalni zdravstveni nadzor in
- poskrbeti, da se preveri zdravstveno stanje drugih delavcev, ki so izpostavljeni mehanskim vibracijam. 

Pravilnik predvideva dopustnost občasnih prekoračitev mejnih vrednosti, pod pogojem, da:
- delodajalec izvede vse potrebne varnostne in zdravstvene ukrepe, ki zmanjšujejo tveganje na najnižjo možno raven,
- tedenska izpostavljenost v 40 urah ne preseže mejne vrednosti dnevne izpostavljenosti,
- delodajalec lahko dokaže, da je pri določenih delih tveganje za delavca manjše, kot če bi delavec delal pri mejni vrednosti dovoljene dnevne izpostavljenosti,
- delodajalec zagotavlja ustrezen zdravstveni nadzor. 

V zvezi z navedenimi odstopanji je delodajalec dolžan obvestiti ministrstvo pristojno za zdravje in inšpekcijo dela ter vsaka štiri leta preveriti, ali še obstajajo pogoji za odstopanja ter o tem obvestiti zgoraj navedena organa. 

Pravilnik v večji meri prične veljati 9.11.2005. Izjema pa je določba tretjega odstavka 6. člena pravilnika, za katero velja:
- v primeru, da gre za delovno opremo, ki je dana v uporabo delavcem pred 6. julijem 2007 in ki glede na najnovejši tehnični napredek in/ali sprejete organizacijske ukrepe ne omogoča spoštovanja mejnih vrednosti izpostavljenosti po tem pravilniku, se začne uporabljati 1. julija 2008,
- v primeru, da gre za delovno opremo, ki se uporablja v kmetijskem in gozdarskem sektorju, pa se začne uporabljati 1. julija 2011. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 9.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu
(UL RS 94/2005)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *