Videokamere v poslovnih prostorih

Avtor: | Objava: 27.08.2004Podjetnike, ki v svojih poslovnih prostorih izvajate oz. želite izvajati videonadzor, morate pri tem upoštevati nekatere določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov, predvsem glede obveščanja zaposlenih o izvajanju vidonadzora na njihovih delovnih mestih ali na področju, kjer se gibljejo tekom delovnega časa.  

Zakon natančno določa pogoje, pod katerimi lahko izvajate videonadzor dostopov v poslovne prostore ter videonadzor znotraj samih delovnih prostorov.  
 
Če boste v svoji poslovni stavbi izvajali videonadzor, morate o tem najprej vidno in razločno objaviti obvestilo, iz katerega so razvidni naslednji podatki:
- da se v poslovni stavbi izvaja videonadzor,
- kdo izvaja videonadzor,
- telefonska številka za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki. 
 
Zagotoviti morate tudi zavarovanje sistema videonadzora pred dostopom s strani nepooblaščenih oseb.  
 
Videonadzor dostopov v poslovne prostore je dopusten v naslednjih primerih:
- če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja,
- zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov
- če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.  

O izvajanju videonadzora pa je potrebno obvestiti vse zaposlene, ki opravljajo delo v nadzorovanem prostoru. Osebni podatki, pridobljeni z videonadzorom, se lahko hranijo največ eno leto.  

Videonadzor znotraj delovnih prostorov pa je dopusten le, če je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi.
 

Videonadzor znotraj delovnih prostorov je dovoljeno je opravljati le v tistih delih prostorov, kjer je potrebno varovati zgoraj navedene interese – npr. če je potrebno zaradi varstva delavcev z videokamero nadzorovati delo na enem izmed strojev, iz tega razloga ni dopustno namestiti videokamer po vsej delavnici. Še posebej pa je prepovedano izvajanje videonadzora v delovnih prostorih izven delovnega mesta, npr. v garderobah, sanitarijah in dvigalih.  
 
Pred uvedbo videonadzora je potrebno o tem pisno obvestiti zaposlene, prav tako pa je potrebno predhodno posvetovanje z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu. 

Za nespoštovanje določb glede predpisov o videonadzoru je predvidena denarna kazen, višina kazni pa je odvisna od vsebine kršitve. V primeru,  da se z neupravičenim snemanjem povzroči zaposlenim materialna ali nematerialna škoda, imajo zaposleni pravico, da zahtevajo povračilo tovrstne škode. 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu osebnih podatkov
(UL RS 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *