Vloga za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč

Avtor: | Objava: 19.12.2005Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč je pomemben za upravičence do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.  

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa pogoje in način porabe sredstev državnega proračuna oziroma način dodeljevanja in pridobivanja sredstev v primeru škode na objektih, ki je posledica naravne nesreče. Zakon v 33. členu določa postopek dodelitve sredstev ter hkrati predvideva, da se vloge podajajo na obrazcih, katerih vsebino in obliko natančneje določi minister pristojen za okolje.  
 
Višino sredstev, ki so potrebna za obnovo posameznega objekta, določi posebna komisija za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Komisija lahko odloči le o tisti posamezni vlogi, ki vsebuje tiste podatke o poškodovanem objektu, ki predstavlja tehnično, tehnološko in funkcionalno celoto in je v lasti, solastnini ali najemu upravičenca. 

Vlogo za dodelitev sredstev se podaja na obrazcih, ki so sestavni del pravilnika in vsebujejo uvodni, vsebinski in zaključni del. 

Obrazce lahko izpolnjuje le za to pooblaščena uradna oseba v svoji t.i. tehnični pisarni z uporabo računalnika in sicer na zahtevo upravičenca – uradna oseba za vsak izpolnjen obrazec odpre samostojen spis v skladu z določbami predpisov o upravnem poslovanju v javni upravi. 

Upravičenec mora uradni osebi predložiti vsa predpisana dokazila, ki jih zahteva zakon, oziroma podati vse potrebne podatke, ki so določeni s pravilnikom. 

Vsebinski del vloge obsega tri sklope
:
- status upravičenca (pravna/fizična oseba),
- podatki o poškodovanem objektu (opis poškodovanega objekta in nastale škode ter predvidena višina sredstev za obnovo),
- temeljni program za dodelitev sredstev (podatki, na podlagi katerih se poškodovani objekt razvrsti v ustrezno kategorijo oziroma vrsta obnove objekta ter podatki o predloženih dokazilih/dokumentaciji). 

Uradna oseba mora narediti tri enakovredne kopije izpolnjenega obrazca, ter ga dati v podpis upravičencu. Uradna oseba na podpisane izvode odtisne žig organa, jih podpiše, nato pa en izvod izročiti upravičencu, drugi izvod vstavi v spis, tretji pa v evidenco organa uradne osebe. 
Uradna oseba preda spis z vsemi predloženimi dokazili v odločanje komisiji za odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
O vseh spisih se vodi tudi evidenčna knjiga, nad katero izvaja nadzor ministrstvo pristojno za okolje - tako glede njene vzpostavitve, glede vodenja, vzdrževanja in zavarovanja. 

Zakon predvideva sankcije za kršitev določb:
- Z globo od 100.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v državnem organu in občini, če omogoči, da so sredstva za izvajanje ukrepov uporabljena v nasprotju z določbo prvega odstavka 31. člena tega zakona.
- Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje oseba, ki v vlogi za pridobitev sredstev posreduje lažne podatke z namenom, da neupravičeno pridobi sredstva za odpravo posledic nesreč ali za odpravo škode v kmetijstvu, ter oseba, ki nenamensko uporabi dodeljena sredstva za odpravo posledic nesreč (33., 43., 31. člen). 
 
Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 19.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč
(UL RS 103/2005)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS 75/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *