Vodenje poslovnih knjig in drugih davčnih evidenc za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti

Avtor: | Objava: 14.12.2004Pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, seznanjamo s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti.

Ta pravilnik razveljavlja Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah (Uradni list RS, št. 114/2002), ki pa se še vedno uporablja za davčno leto 2004. 

Osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (zavezanci), so dolžne voditi poslovne knjige, sestavljati letna poročila, voditi poslovne knjige in evidence, knjigovodske listine, omogočati dostop do poslovnih knjig in evidenc in sicer po pravilih:
- Zakona o gospodarskih družbah - v delu, ki se nanaša na samostojnega podjetnika posameznika,
- Slovenskih računovodskih standardih 39,
- Slovenskih računovodskih standardih in
- Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti. 

Knjigovodstvo lahko vodijo dvostavno ali enostavno, ob upoštevanju drugih določil veljavnih predpisov.
O izbranem načinu so dolžni obvestiti davčni organ najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. V primeru, da davčni zavezanec začne poslovati med letom, mora o izbranem vodenju poslovnih knjig obvestiti davčni organ najkasneje v roku 8 dni po pričetku poslovanja. Med poslovnim letom se izbrani način vodenja ne sme spremeniti. 

Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, so izjeme in vodijo le evidenco knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev. Evidenca knjigovodskih listin mora vsebovati zaporedno številko listine in znesek, opis poslovnega dogodka ter datum vpisa, lahko pa vsebuje tudi druge podatke. Knjigovodska listina je tista listina, ki izpričuje poslovni dogodek in se praviloma sestavi na kraju in ob času njegovega nastanka. 

Zavezanci za davčno osnovo morajo glede vodenja evidenc upoštevati tudi zahteve zakonodaje, specifične za njihovo področje. Primer so osebe, ki opravljajo menjalniške posle. Kot takšne so dolžne voditi tudi evidenco denarnih sredstev. Primer so tudi osebe, ki opravljajo gostinsko ali slaščičarsko dejavnost in so dolžne voditi tudi evidenco nabave in porabe pijač in živil. 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti
(UL RS 130/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004)
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002, 57/2004)
Slovenski računovodski standardi 39 (UL RS 5/2003)
Slovenski računovodski standardi
(UL RS 107/2001, 50/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *