Vpis v davčni register

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 09.05.2011

Večino podatkov za vpis v davčni register pridobiva DURS sam iz drugih evidenc, nekatere podatke pa morajo fizične in pravne osebe posredovati same. Če tega ne storijo, so lahko kaznovane z globo.V davčnem registru so vpisani vsi davčni zavezanci za davek in njihovi osebni in drugi podatki, ki jih DURS potrebuje za izvajanje svojih nalog. Podatke vodi in upravlja DURS kot enotno, z drugimi evidencami povezano informatizirano bazo podatkov. Večino podatkov tako pridobiva po uradni dolžnosti iz drugih baz, nekatere podatke pa morajo pravne in fizične osebe posredovati same.
 
Ob vpisu v davčni register DURS vsem davčnim zavezancem dodeli davčno številko. Davčna številka je osemmestna identifikacijska številka, z zakonom o obdavčenju pa se lahko določi, da se davčni številki dodajo dodatne črkovne ali številčne oznake. Tako na primer Zakon o davku na dodano vrednost določa, da je identifikacijska številka za DDV davčna številka s predpono SI. Pristojni davčni urad izda davčnemu zavezancu v osmih dneh po vpisu v davčni register potrdilo o vpisu ter mu dodeli davčno številko, ki se navede na potrdilu. Uporabo davčne številke določa Zakon o davčnem postopku.
 
Vpis fizične osebe
 
Fizično osebo s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji vpiše DURS v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede davčni urad na območju, kjer ima fizična oseba stalno prebivališče, na podlagi podatkov iz Centralnega registra prebivalstva. Centralni register prebivalstva je osrednja podatkovna baza z najosnovnejšimi podatki o prebivalstvu Slovenije.
 
Novorojenčku, ki ima stalno prebivališče v RS, DURS samodejno dodeli davčno številko najpozneje v dveh mesecih po rojstvu. Davčno številko svojega otroka starši navadno prvič potrebujejo pri uveljavljanju pravice za otroški dodatek ali če želijo zanj odpreti transakcijski (osebni) račun.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *