Vsebina in način poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja

Avtor: | Objava: 31.01.2005Navodilo o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja je zavezujoče za vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS.  

Navodilo določa vsebino, način in roke poročanja mesečnih podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji za potrebe izvajanja raziskav državne statistike Statističnega urada RS (SURS) in Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

Podatke za izvajanje statističnih raziskovanj o izplačanih plačah je potrebno sporočati na obrazcu '1-ZAP/M (Izplačilo plač za mesec ______)'. 

Če ima pravna oseba več enot, se podatki sporočajo za vsako enoto posebej, pri čemer je potrebno paziti, da se podatki na ravni posameznih enot skladajo s podatki na ravni pravne osebe kot celote. Seznam enot je sestavni del spletne aplikacije za predlaganje podatkov o izplačanih plačah v elektronski obliki in je objavljen na spletnem portalu AJPES. 

Poročilo o izplačanih plačah vsebuje:
- splošne podatke o poročevalcu in o enotah v sestavi,
- podatke o izplačilih plač in o zaposlenih osebah. 

Poročevalci tako mesečno sporočajo informacije o:
- rednih izplačilih plač (v tekočem mesecu za prejšnji mesec),
- zaostalih izplačilih plač (izplačila plač za največ 12 predhodnih mesecev glede na mesec, za katerega se sporočajo podatki o rednem izplačilu bruto plač) in
- izrednih izplačilih plač (13. plača, božičnica, plača iz naslova uspešnosti poslovanja, ...). 

Poročevalci sporočajo podatke mesečno ob vsakokratnem izplačilu plač in sicer najkasneje do zadnjega dne v mesecu oz. če gre za izplačilo v več delih, ob zadnjem izplačilu. 

Podatki se
AJPES-u praviloma posredujejo v elektronski obliki, z neposrednim vnosom podatkov preko spletnega portala AJPES; navodila za izpolnjevanje so na spletni strani 'www.ajpes.si'. 

Če posredovanje podatkov v elektronski obliki ni možno, se le-ti posredujejo v papirni obliki pristojni izpostavi AJPES. 
Pravne osebe lahko za poročanje pooblastijo tudi drug poslovni subjekt, s tem, da morajo pred prvim pošiljanjem podatkov na AJPES predložiti posebno vlogo. 

Zakon o državni statistiki določa tudi denarno kazen 300.000 tolarjev za prekršek poročevalske enote, za katero je določena obveznost poročanja državni statistiki, če:
- Uradu oziroma pooblaščenim izvajalcem ne posreduje popolnih in pravilnih zahtevanih podatkov pravočasno in na predpisan način;
- posredovanih podatkov ne popravi v skladu z navodili. 

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba poročevalske enote, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

VELJAVNOST:
Od 22.1.2005, uporablja se za poročanje o izplačilih plač za januar 2005. 

PRAVNI VIR:
Navodilo o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
(UL RS 6/2005)
Zakon o državni statistiki (UL RS 45/95, 9/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *